Bokslut

 

Bokslutet är en sammanställning av företagets bokföring genom en avslutande kontroll, bokföring av årets resultat och skatt samt justering av bokföringen genom bokslutsdispositionerna. Bokslutet görs efter räkenskapsåret slut och innefattar kontroll av den löpande bokföringen, den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets ekonomiska transaktioner under det gångna räkenskapsåret. Andra händelser som görs i samband med bokslutet är avskrivningar, avsättningar och periodiseringar. Varför allt detta görs i samband med årsslutet är för att bokslutet ligger till grund för företagets beskattning och det ska spelas i företagets balansräkning och resultaträkning.

Vad är bokslut? | Din Bokföring

Olika bokslut för olika bolagsformer

Alla som driver en näringsverksamhet i Sverige är bokföringsskyldiga och måste följa reglerna i bokföringslagen. Alla affärshändelser ska bokföras löpande och till varje bokföringspost ska finnas en verifikation, till exempel en faktura eller ett kvitto.

För enskilda firmor och handelsbolag så räcker det oftast med ett normalt årsbokslut, de behöver inte upprätta en årsredovisning som aktiebolag behöver. Årsbokslutet behöver innehålla en resultat- och en balansräkning samt några tilläggsupplysningar i noterna.

Enskilda firmor med en årlig omsättning under 3 miljoner kronor, får valet att upprätta ett Förenklat Årsbokslut istället. Detta innebär egentligen att de bara behöver upprätta en resultat- och balansräkning, som sedan också måste signeras.

Alla verksamheter som är registrerade som aktiebolag i Sverige är enligt lag skyldiga att skicka in en årsredovisning till bolagsverket. Mindre aktiebolag kan dock välja att följa det förenklade K2-regelverket, medan större bolag måste följa K3-regelverket. Tillhör bolaget en koncern kan det även behöva att lämna in en koncernredovisning i sin årsredovisning.

Företagets årsredovisning (och årsbokslut) behöver enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

Företagets årsbokslut behöver inte offentliggöras till allmänheten, men för aktiebolag så finns det offentligt genom årsredovisningen.

Varför ta hjälp med bokslut?

Att ta hjälp med bokslutet kan många gånger löna sig i sig självt då man får professionell hjälp med skatteavdrag och periodiseringar som kan vara av ekonomisk hjälp för företaget. Bokslutet ligger även till grund för informationen som skickas in till skatteverket och till den skatt som företaget behöver betala, detta är också en viktigt punk för att se till att bokslutet blir helt rätt.

Vi på Din Bokföring sätter oss självklart ner med dig och går igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteverket, vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!

Eftersom att vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi vid detta slutskede redan ha en god bild av räkenskapsåret. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi på Din Bokföring hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.

Att ta hjälp av en redovisningskonsult vid årsslutet kan hjälpa företaget att få en överblick över det gångna året och hur ekonomi i framtiden för företag kan se ut. Där diskussion om eventuella avsättningar till periodiseringsfonder kan vara relevant. Redovisningskonsulten kan även komma med tips och råd som kan vara till stor hjälp för företagarna. Rådgivningen inkluderar även diskussion kring hur mycket lön och utdelning som är mest optimal för ägarna att ta ut, ur ett skatteperspektiv.

När får man revision av bokslutet? | Din Bokföring

När får man revision av bokslutet

Varje år riskerar en stor del av de svenska bolagen att få en revidering av Skatteverket. Vilka företag som är i farozonen för en revision skiljer sig varje år, men vissa branscher har alltid en högre sannolikhet att åka på en kontroll än andra. Är företagets bokföring och bokslut i ordning så löper företaget en mindre risk att åka på en straffavgift eller en tilläggsskatt vid revisionen.

Företag kan också ha en självvald revisor som utför en årlig revision av bolaget. Detta kan vara självvalt men det är också beroende på bolagets storlek. Vid en revision av en auktoriserad revisor så görs en kontroll av granskning av företagets bokföring, och bokföringsrutiner samt en granskning av företagets årsredovisning. I detta fallet så brukar granskningen vara återkommande varje år.

Skulle det vara så att ditt bolag behöver genomgå revision så hjälper vi på Din Bokföring dig med detta genom våra personliga kontakter med flertalet duktiga och pålitliga revisorer.

Hjälp med digital årsredovisning

Årsredovisningen ska alltid vara uppbyggd enligt en given struktur, för små och mindre aktiebolag är det k2 som gäller, detta för att underlätta jämförbarhet mellan bolagen och för Bolagsverket. Vi erbjuder digital tjänst för uppförandet av årsredovisningen och inkomstdeklaration för aktiebolag nedan. Ni är givetvis fria att kontakta oss för hjälp genom hela processen.

Gratis mall för bokslut

Ska du upprätta ett bokslut för första gången kan det vara bra att följa en checklista eller lathund så att man inte missar något kritiskt element. Vår checklista erbjuder punkter som steg för steg beskriver vilka uppgifter som skall genomföras för att färdigställa ett räkenskapsperiod bokslut.

Din Bokförings mall för bokslut ämnar till att ge dig en sammanfattad beskrivning av de olika steg som krävs för att färdigställa ett bokslut. Vid svårbegripliga ord eller procedurer görs hänvisningar till vårt Bokföringslexikon där man kan få mer information. Mallen innehåller totalt 13 punkter och är fullständig men hänsyn till de olika stegen som behöver genomföras vid ett bokslut, det innebär dock inte att du behöver gå igenom alla steg vid upprättandet av ditt eget bokslut.

 
Kontakta oss

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.