Vilka regler gäller för Vinstutdelning?

Personer och företag som äger aktier i ett bolag, klassas därmed som aktieägare och delägare i det bolaget, och får därmed rätt till nuvarande och framtida vinster som bolaget genererar. En utdelning är oftast en kontant utbetalning från aktiebolaget till aktieägarna, men kan även vara en annan typ av tillgång. Det absolut vanligaste tillgången företaget delar ut är hela eller en del av tidigare års vinster.

Vinstutdelning, med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, ska normalt redovisas som intäkt när behörigt organ har fattat beslut att utdelning ska lämnas. Vinstutdelning från en ekonomisk förening eller ett noterat företag får redovisas som intäkt när utdelningen har erhållits.

Hur redovisas utdelning?

Huvudregeln avseende utdelning från aktiebolag är att det mottagande företaget ska redovisa utdelningen som intäkt när bolagsstämman i det givande bolaget beslutat om utdelningen. Men det finns ett antal undantag från denna huvudregel:

• Vinstutdelning från ett noterat företag får redovisas som intäkt när utdelningen har erhållits. Detta är en frivillig lättnadsregel.

• Utdelningar från dotterföretag får redovisas innan beslut fattats i dotterbolagets på stämma i dotterföretaget (anteciperad utdelning).

I handelsbolag så behöver delägarna redovisar sin andel av handelsbolagets resultat i sin egen resultaträkning samma år som resultatet upparbetas i handelsbolaget. En annan situation då undantaget kan vara tillämpligt är om medlemmar i en ekonomisk förening erhåller gottgörelse från den ekonomiska föreningen i form av efterlikvider, återbäringar eller liknande som grundas på rörelsens resultat.

Hur värderas en sakutdelning?

Utdelningar är ofta transaktioner mellan närstående parter. Förutom sakutdelning av aktier finns det ingen direkt vägledning till hur utdelningar som erhålls i annat än pengar (”sakutdelningar”) ska värderas. Men, reglerna om byten är rimligtvis inte direkt tillämpliga på utdelningsintäkter eftersom ett företag erhåller en utdelning utan att direkt lämna något i utbyte. Sådana ska värderas till ett värde som aktierna ska åsättas skattemässigt. Grundreglerna är olika former av verkliga värden. Skattemässiga värden får tillämpas. Utdelningar som erhålls i annat än pengar ska redovisas till det verkliga värdet på det som erhålls. Om det som erhålls åsätts ett skattemässigt värde, får dock detta värde tillämpas.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!