Vad är Väsentlighetsprincipen?

Väsentlighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att inte väsentliga poster i företagets redovisningen, får slås ihop med andra poster om det ger en bättre överskådlighet och fortfarande ger en rättvisande bild av företagets balanser.

Vad är en väsentligt avvikelse?

Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Det finns ingen enkel formel för att i olika situationer avgöra om en avvikelse är väsentlig eller inte. Bedömningen ska baseras på avvikelsens relativa storlek och med hänsyn till de aktuella förhållandena i det enskilda fallet. En avvikelse är väsentlig om den rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare av årsredovisningen fattar på grundval av informationen. En kategori användare av informationen i årsredovisningen är styrelsen. Andra exempel på intressenter är befintliga och potentiella ägare, finansiärer, anställda, medlemmar, kunder och leverantörer.

När behöver man periodisera?

Enligt väsentlighetsprincipen behöver inkomster och utgifter inte periodiseras om de understiger 5 000 kronor. Detta kan tolkas som att periodiseringar under 5 000 kronor alltid kan anses vara oväsentliga oavsett företagets storlek. För vissa företag kan dock även större belopp vara oväsentliga.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 3a § ÅRL

Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!