Vad är Varulager?

Varulager är en omsättningstillgång. I begreppet varulager ingår omsättningstillgångar som är avsedda att säljas i den normala verksamheten eller är under tillverkning för att bli färdiga varor. Här ingår även sådana omsättningstillgångar som ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster, t.ex. råvaror, halvfabrikat och förnödenheter.

Anläggningstillgång eller omsättningstillgång?

Avgörande för om en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång är syftet med innehavet. Tillgångar avsedda att användas stadigvarande i verksamheten är anläggningstillgångar och kan därför aldrig redovisas som varulager. En tillgång som klassificeras som en anläggningstillgång och där företagsledningen tagit beslutet att sälja tillgången ska enligt K2 inte omklassificeras som en omsättningstillgång. Detta då tillgångens syfte vid inköpet var att stadigvarande användas i verksamheten, inte att innehas för försäljning i den ordinarie verksamheten. För ett tillverkande företag innebär det exempelvis att inköpta specialverktyg inte ska redovisas som varulager utan som anläggningstillgångar.

Vad klassificeras som varulager?

Som beskrivits ovan är det endast omsättningstillgångar som kan redovisas som varulager. Det innebär att råvaror, halvfabrikat och förnödenheter klassificeras som varulager. Med förnödenheter avses sådana omsättningstillgångar som omsätts i företagets normala tillverkningsprocess. Exempel på råvaror och förnödenheter kan för ett tillverkande företag vara bränsle, olja och slipmaterial. Sådana omsättningstillgångar ska därför redovisas som varulager i balansräkningen. K2-regelverket tar även upp i sina kommentarer att ett städ- företags rengöringsartiklar som används vid tillhandahållandet av städtjänster är exempel på förnödenheter som ska redovisas som varulager. Förbrukning av förnödenheter alltid är en indirekt tillverkningsavgift. Utgifter som direkt kan knytas till en bestämd vara eller order räknas inte till förnödenheter.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!