Tillgång

Ett företags tillgångar är summan av deras bokföringsmässiga förmögenhet. Tillgångarna är resurser som förväntas ge en ekonomisk fördel i framtiden. Tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar är tillgångar som företaget ämnar att använda eller stadigvarande inneha och kan delas in in tre kategorier, materiella immateriella och finansiella tillgångar. Till anläggningstillgångar räknas maskiner, patent och fastigheter.

Omsättningstillgångarna är mer likvida än anläggningstillgångarna och används löpande under året och kan därmed fluktuera mycket månad till månad. De används i företagets löpande verksamhet som kassa och bank, reglerar kortfristiga fordringar och används för att betala löpande utgifter.

Tillgångar är en del av balansräkningen

I företagets bokföring hittar man tillgångarna under balansräkningen. I balansräkningen delar man upp anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna i separata kategorier. Tillgångarna klassificeras i balansräkningen beroende på hur likvit tillgången är där mark och fastigheter kommer högst upp, följt av inventarier och maskiner. Omsättningstillgångarna delas upp i kategorierna I och II också baserat på likviditeten av tillgången, där likvida medel och kundfordringar är mer likvida än varulager. Samtliga tillgångar bokförs på debet sidan i företagets balansräkning.