Vad gör en Styrelse?

Styrelsen är det styrande organ för ett bolag. Dess ledamöter (styrelseledamöter) väljs inte av företagets verkställande direktör (VD) utan normalt av företagets aktieägare på årsstämman för att styra företaget och ta hand om aktieägarnas intressen. Styrelsen har den ultimata beslutsfattande myndigheten och har generellt befogenhet att fastställa bolagets policy, mål och övergripande riktning, anta stadgar, anställa, övervaka, utvärdera och sparka den verkställande direktören och ledande befattningshavare i företaget, styrelsen fastslår årsredovisningen, ställs till svar för felaktigheter i revisionsberättelsen, bestämma och betala ut aktieutdelningen till ägaren samt att utfärda ytterligare aktier genom nyemission, emission och split. Även om styrelsens medlemmar kanske inte är engagerade i företagets dagliga verksamhet, är hela styrelsen ansvarig för konsekvenserna av företagets politik, handlingar och misslyckande att agera. Styrelse ska enligt lag finnas i företagsformerna aktiebolagekonomisk förening och ideella föreningar. Det finns därmed inga krav på att kommanditbolag och handelsbolag ska ha en styrelse. Styrelsens uppgifter, regler och hur den ska arbeta finns med i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). 

Vad är en Styrelseledamot?

En person som är delaktig i en styrelse benämns som styrelseledamot. Finns det två eller fler ledamöter i styrelsen i bolaget måste en ordförande utnämnas. Om ett aktiebolag har färre än tre styrelseledamöter kräver aktiebolagslagen att företaget har minst en suppleant. Det finns inget krav på suppleant om företaget har tre ledamöter. En suppleant är en person som valts att vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie ledamot. Aktiebolag med fler än 25 anställda som är anslutna till fackföreningar så har facket rätt att utse två stycken löntagarrepresentant till styrelsen. Huvudregel för styrelseledamöter är en mandattid på ett år. Det kan dock ändras i bolagsordningen att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre eller kortare tid än ett år, dock som längst kan det vara fyra år.

För att få vara delaktig i en styrelse som styrelseledamot behöver man uppfylla nedanstående krav;

  • Styrelseledamöterna får inte vara försatt i konkurs
  • Styrelseledamöterna får inte ha näringsförbud
  • Styrelseledamöterna får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!