Vilka är gränsvärden för Större och mindre företag?

Vad är gränsen för Större företag?

Med större företag avses företag som uppfyller minst två av nedanstående villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

Men om företaget uppfyller följande villkor anses de alltid som ett större företag. Ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid

  • en börs eller
  • en auktoriserad marknadsplats eller
  • någon annan reglerad marknad.

Sedan finns det vissa företag som alltid måste tillämpa bestämmelserna, företag som kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa bestämmelserna som gäller för större företag oavsett antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Detta gäller om inte något annat särskilt framgår av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vad är gränsen för Mindre företag?

Alla företag som inte uppfyller kriterierna om större företag räknas till kategorin mindre företag.

Större koncerner

Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning för koncernföretagen
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning för koncernföretagen

Vid tillämpningen av regeln ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag skall alltid tillämpa bestämmelserna som gäller för större koncerner oavsett antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Om inte något annat särskilt framgår av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och årsredovisningslagen i försäkringsföretag.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!