Soliditet

Det finansiella nyckeltalet soliditet ämnar att bedöma ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet används för att beräkna hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Desto större del av företaget som är finansierade med eget kapital desto starkare och högre är soliditeten. Hög soliditet brukar kallas för ”god soliditet” och låg soliditet för ”dålig soliditet”. Företag med soliditetsnivå på 100% är helt finansierade med medel från det egna kapitalet, medans en soliditetsnivå på 0% innebär att det inte finns något eget kapital i företaget. En hög soliditet innebär därmed en lägre finansiell risk då företaget inte är skuldsatta och kan ge en buffert mot dåliga tider, motgångar eller förluster. Medans en låg soliditet kan bland annat innebära en hög risk för ”going concern”. 

Det finns två sidor av varje mynt

Men det är inte alltid säkert att en god soliditet är fördelaktigt för företaget. Detta eftersom att företag med högre grad av bankinlåning ofta har bättre räntabilitet. Eftersom avkastningskraven på ägarnas investering tenderar att vara lägre än avkastningen på banklånet. Dålig solidaritet kan bero på att företaget går med förlust, men dålig solidaritet kan även vara ett symptom på att företaget undergått stor tillväxt och behövt ta in mycket externt kapital. Det finns ofta två sidor för varje nyckeltal, det gäller att se flera variabler tillsammans för att förstå hela bilden.

Hur ökar man företagets solidaritet?

  • Vid vinst. Årets resultat efter skatt går in i resultaträkningen och ökar det egna kapitalet i balansräkningen vid en vinst.
  • Vid amortering av skulder. Om företaget har likvida medel och samtidigt innehar banklån, kan företaget öka sin solidaritet genom att amorterar av sina skulder. Detta sker genom att företagets totala balansomslutningen krymper.
  • Vid ökning aktiekapitalet. För att öka aktiekapitalet behöver företaget tillföras nytt eget kapital via ägarna för att öka företagets soliditet. Detta görs exempelvis genom nyemission.

Hur räknar man ut soliditet?

Nyckeltalet soliditet beräknas enligt följande:

Justerat eget kapital / Totala tillgångar = Soliditet

Vad består justerat eget kapital av?

Justerat eget kapital – Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av redovisat eget kapital + 78,6% (2019) av företagets obeskattade reserver. Resterande 21,4 (2019) % av företagets obeskattade reserver anses som en uppskjuten skatteskuld.