Vad är en Skuld?

En skuld kan enklaste exemplifieras som en summa pengar som lånas av en part från en annan. Den som lånar ut pengar benämns som borgenär och den som innehar skulder benämns som gäldenär. Att reglera ett köp genom en skuld används av många företag och individer som ett sätt att möjliggöra stora inköp som de kanske inte hade råd med under normala omständigheter. Ett skuld arrangemang ger låntagaren tillåtelse att låna pengar under förutsättning att det ska betalas tillbaka vid ett senare tillfälle, vanligtvis med ränta.

Vad är en Skuld? | Din Bokföring

Skillnaden mellan kortfristiga och långfristiga skulder

Skulder som faller till betalning inom ett år klassificeras som kortfristiga skulder, detta kan vara leverantörsskulder, kundkrediter, moms, skatteskulder eller periodiseringar. Långfristiga skulder faller till betalning efter mer än ett år, och är vanligtvis checkräkningskrediter och banklån. I fallet med banklån brukar man göra en uppdelning från den långfristiga skulder som förfaller efter mer än ett år, med den kortfristiga delen av den långfristiga skulden som ska betalas in under året. Exempel banklånet är på 2 miljoner, så den långfristiga skulden är två miljoner. Men företaget ska amortera 300 tkr under året, därför för de över 300 tkr från den långfristiga skulden till kortfristig del av långfristig skuld.

Hur bokför man skulder?

Ett företags egna kapital klassificeras också som en skuld, det är dock ingen skuld till utomstående part utan en ägare skuld. Det egna kapitalet delas upp i en del som är fri och en del som är bunden. Den fria delen är pengar som kan betalas tillbaka till aktieägarna medans den bundna delen är pengar som är ”låsta” i företaget. Det fria egna kapitalet består av årets och tidigare års vinst, så kallad balanserad vinst. Ett företagets aktiekapital räknas som bundet kapital och kan därmed inte heller bli utdelat. Eget kapital brukas varken klassificeras som en långfristig eller kortfristig skuld. Förutom skulder, eget kapital bokförs även obeskattade reserver och avsättningar även på kredit sidan av balansräkningen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!