Vad är Rörelseresultat?

Rörelseresultatet är ett nyckeltal inom redovisning som mäter vinst som uppnås genom företagets löpande kärnverksamhet, vilket medför att ränta och skatt skall exkluderas. Detta värde inkluderar inte någon vinst som erhålls från företagets investeringar, såsom intäkter från företag där bolaget har utdelning eller ränta.

Rörelseresultatet kan beräknas med följande formel:

Rörelseresultat = Rörelseresultat – Kostnad för sålda varor (KSV) – Rörelsekostnader – Avskrivningar – Amortering

Fördjupning av rörelseresultat

Rörelseresultatet är en indikator på företagets potentiella lönsamhet med efter att alla externa faktorer har avlägsnats från beräkningen. Alla kostnader som är nödvändiga för att hålla verksamheten igång ingår, det är anledningen varför rörelseresultatet inte tar hänsyn till varken amortering eller avskrivningar som är mer utav redovisningsbaserade kostnader. Rörelseresultatet skiljer sig därför från nettoresultatet, vilket kan variera år till år på grund av dessa undantag i ett företags rörelseresultat.

Rörelseresultatet betecknas ibland också som rörelsevinst, samt resultat före ränta och skatt (EBIT) – även om det senare ibland kan innefatta icke-rörelseintäkter, vilket inte ingår i rörelseresultatet. Om företaget inte har icke-rörelseintäkter, kommer rörelseresultatet att motsvara EBIT.

Jämfört med formeln för bruttoinkomst (Inkomster – KSV) förenklas formeln för rörelseresultat ofta som: Bruttoresultat – Rörelsekostnader – Avskrivningar – Avskrivningar.

Vad undantas från beräkningen av rörelseresultat?

Intäkter som skapas genom försäljning av företagets tillgångar räknas inte med i rörelseresultatet. Detta bortser från de tillgångar som skapats för försäljning i företagets kärnverksamheten. Dessutom ingår inte ränta som erhålls genom penningmarknaden eller börsen.

Rörelseresultatet inkluderar inte investeringsinkomster som genereras genom en delaktighet i ett annat bolag, även om den aktuella investeringsinkomster är direkt knutet till det andra bolagets kärnverksamhet. Dessutom ingår inte försäljning av tillgångar som fastighets- och produktionsutrustning, eftersom försäljningen inte ingår i affärens kärnverksamhet.

Ett exempel på rörelseresultat

Företagetet AB redovisade ett rörelseresultatet på 1 miljard kronor för räkenskapsåret 2018. De totala intäkterna, som var lika med de totala rörelseintäkterna, uppgick till 2 miljarder kronor. Dessa intäkter kom från försäljning över Företagets AB’s asiatiska dotterbolag. Samtidigt uppgick kostnad för såld vara (eller KSV) samt drifts-, försäljnings-, allmänna och administrativa kostnader (eller OE) till 750 miljoner kronor respektive 250 miljoner kronor. Företaget noterade inte separat avskrivningar och amortering på resultaträkningen.

eller [2 miljader sek] – KSV [750 miljoner sek] – OE [250 miljoner sek] = Rörelseresultat [1 miljard SEK]

Fördelar och nackdelar med hänvisning till rörelseresultat

Företagen kan välja att presentera sina siffror för rörelseresultat istället för deras nettoresultat, eftersom ett företags resultat efter skatt innehåller räntebetalningar och skatter. I de fall där ett bolag har en särskilt hög skuldbelastning kan rörelseresultatet ge bolagets finansiella situation en positivare resultat än nettoresultatet återspeglar.

Vad visar rörelseresultatet?

För investerare och intressenter kan en undersökning av rörelseresultatet möjliggöra att en mer rättvis och rakare jämförelse mellan företag som bedriver verksamhet inom olika branscher med olika skattesatser eller finansiella strukturer.

Även om positivt rörelseresultat kan uttrycka det totala vinst potentialen för ett företag, garanterar det inte att visa om verksamheten går med vinst. Ett företag med hög skuldbelastning kan uppvisa ett positivt rörelseresultat men samtidigt ha en negativ nettovinst. Dessutom är stora men externa kostnader inte representerade i rörelseresultatet, vilket kan visa ett bolag med negativ nettovinst som att företaget har ett positivt rörelseresultat istället.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!