Rörelsekapital

Rörelsekapitalet, även känt som nettokapital, är skillnaden mellan företagets omsättningstillgångar, såsom kassa, kundfordringar (kundens obetalda räkningar) och lager av råvaror och färdiga varor och dess nuvarande skulder, såsom leverantörsskulder.

Rörelsekapitalet är ett mått på ett företags likviditet, effektivitet och kortfristig finansiell hälsa. Om ett företag har betydande rörelsekapital, borde det ha potential att investera och växa. Om ett företags nuvarande tillgångar inte överstiger dess nuvarande skulder, kan det vara svårt att växa eller betala tillbaka fordringsägare eller kan till och med gå i konkurs.

Hur beräknas rörelsekapital?

För att beräkna rörelsekapitalet ska du jämföra ett företags nuvarande tillgångar till dess kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar som är noterade på bolagets balansräkning inkluderar kassa, kundfordringar, lager och andra tillgångar som kan genast bli likviderade eller omvandlas till kontanter på mindre än ett år. Kortfristiga skulder inkluderar leverantörsskulder, löner, skatter och aktuell del av långfristig skuld. Omsättningstillgångar kan bli likvida inom 12 månader. Kortfristiga skulder betalas inom 12 månader.

Rörelsekapital som ligger i linje med eller högre än genomsnittet för ett företag med jämförbar storlek anses generellt vara acceptabelt. För lågt rörelsekapital kan vara en indikator för förhöjd risk i bolaget.

Hur påverkar rörelsekapitalet ett företags kassaflöde?

Större investeringar som företag kan behöva göra, som exempelvis en expansion i produktionen eller etablering på nya marknader, kräver oftast en investering i rörelsekapital. Det i sin tur kommer leda till en minskning av kassaflödet.
Men företaget kan även få problem med kassaflödet vid längre kredittider, eller om försäljningsvolymerna minskar – vilket kommer att leda till minskade kundfordringar. Företag som använder sig av rörelsekapital ineffektivt kan öka kassaflödet genom att pressa leverantörer och kunder och på så sätt förbättra kredittiderna.

Saker att komma ihåg

  • Ett företag har negativt rörelsekapital. Om förhållandet mellan omsättningstillgångar och skulder är mindre än ett.
  • Högt rörelsekapital är inte alltid bra.Det kan tyda på att verksamheten har för mycket inventarier eller inte investerar överflödiga pengar.