Vad gör en Revisor?

Att ett bolag har blivit reviderat kan ses om en kvalitetssäkring av företagets ekonomiska information som lämnats till marknaden genom årsredovisningen.

Varför revision?

Revisionskrav på större företag ställer krav och uppmanar dem att ha mer kontroller och högre kvalitet i deras redovisning. Det bidrar även till att bygga förtroende mellan företaget och marknaden med intressenter såsom kunder, leverantörer, banker och aktieägare vilket på sikt skapar förutsättningar för goda affärer. Även myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket har stora krav på företagets bokföring.

Vad gör en revisor?

Revisorn är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision av bolag eller föreningars ekonomiska information. Revisorns uppgift är att göra en oberoende granskning av företaget och uttala sig om förhållandena i verksamheten. Efter utför granskning utfärdar revisorn en revisionsberättelse där denne uttalar sig ifall företagets bokföring är korrekt enligt god redovisningssed och går att lita på enligt uppställda branschpraxis. Revisorns är på så vis en typ av ”ekonomi polis” och hens uttalande i revisionsberättelsen är kvalitetsstämpeln av bolagets redovisning.

Auktorisation och utbildning av revisorer

Revisor titeln är inte skyddad och därmed kan vem som helst kalla sig en revisor, men däremot har auktoriserade och godkända revisorer enligt revisorslagen (2001:883) skyddade titlar. Det tar 8 år att uppfylla Kraven för att kunna bli en auktoriserad revisor, och då krävs en avlagt ekonomie kandidatexamen om 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet), tre års kvalificerad praktik samt en extra två år av studier eller kvalificerad praktik. Efter de kraven är uppfyllda behöver den sökande genomföra ett kvalificerat prov för att få ut sin revisorsexamen hos Revisorsnämnden. Det är Revisorsnämnden i Sverige som ansvarar för både auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolagen.

På en fem års basis granskar RN förutsättningarna för revisorerna att erhålla fortsatt auktorisation. För att uppfylla kraven krävs det kontinuerlig utbildning, upprätthållande av anställning samt iakttagande av god redovisningssed från revisorerna. Nuförtiden är det enbart möjligt att vara auktoriserad revisor då revisorsexamen för godkänd revisor togs bort 2013. Alla godkända revisorer med revisorsexamen vid lagändringen blev automatiskt auktoriserade.

Vilka har revisorplikt?

Revisorplikten för mindre aktiebolaghandelsbolag, och kommanditbolag avskaffades 2010 och ersattes med nya krav som baseras på företagens storlek samt juridiska form. De nya förutsättningarna som företaget måste uppfylla för att vara tvungna att anlita är revisor är att de måste uppfylla två av 3 följande kriterier:

Företagen som valt bort revisor kravet behöver således inte skicka in någon revisionsberättelse med årsredovisningen till Bolagsverket varje år. Någon revisionsberättelse behöver då inte skickas in tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Revisor Kravet på auktoriserad revisor kvarstår dock för större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Det är inte enbart personer som kan utses till revisorer för bolag utan hela revisionsbolag kan även utses, dock behöver fortfarande den som skriver under revisionsberättelsen vara auktoriserad.

Bokföringsskyldiga ideella föreningar, ekonomiska föreningar samt bostadsrättsföreningar har krav på revisor. Under föreningsstämman utses i de flesta föreningar en förtroendevald revisor, en så kallad lekmannarevisor. Stora föreningar måste dock anmäla och registrera revisorn till Bolagsverket.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!