Vad är en Revisionsberättelse?

En revisionsberättelse upprättas och lämnas av företagets revisor i samband med att företaget lämnar sin årsredovisning. Revisionsberättelsen brukar finnas undertecknad längs bak i årsredovisningen.

Vad gör en revisionsberättelse?

Revisionsberättelsen är dels en rapport som redogör för om oegentligheter eller brister har förekommit under granskningen av företaget och dels en garanti lämnad av revisorn om att företagets fastställda balans– och resultaträkning överensstämmer med verkligheten. I revisionsberättelsen ska det framgå vad som har granskats, hur vinstdispositionen eller förlusttäckningen ska hanteras samt att det även ska framgå om årsredovisningen har blivit granskad och ifall den är upprättad enligt årsredovisningslagen. Revisorn avger även ett uttalande om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar, vanligtvis ett räkenskapsår. Revisionsberättelsen lämnas till företagsledningen innan årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket, detta görs innan den 31 juni för att undvika förseningsavgifter för företag som avslutar sitt räkenskapsår 31 december. Revisionsberättelser som avser aktiebolag ska läggas fram för aktieägarna på bolagets årsstämma och revisionsberättelser som avser ekonomiska föreningar ska läggas fram på föreningsstämman.

Vad behöver en revisionsberättelse innehålla?

Samtliga stora revisionsbyråer skriver revisionsberättelsen på olika sätt, men huvudpunkterna är samma och hur huvudansvarige revisorn har valt att skriva revisionsberättelsen ska klargöras. Om det är så att revisorn inte delar företagsledningens mening om vissa delar av revisionen, eller om granskningens omfattning är begränsad så att ett fullständigt uttalande inte kan göras skall detta framgå. Det ska även framkomma om det saknas underlag för vissa uttalanden i revisionen eller om granskningen har resulterat i att revisorn anser att företagsledningen inte vidtagit någon åtgärd eller försummat sina förpliktelser så att verksamheten eller rörelsen blir ersättningsskyldiga.

Revisionsberättelsen ska förutom vad som redan nämnts även innehålla perioden som revisionsberättelsen omfattar, rörelsens namn samt ett organisationsnummer. Revisionsberättelsen ska även innehålla datumet då revisionen avslutades samt underskrift av påskrivande revisorn.

Vad är en koncernrevisionsberättelse?

I de fall där revisionsberättelsen rör ett moderbolag ska revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse som redogör för koncernens revision.

Vad händer efter att revisionsberättelsen är skriven?

När revisorn eller revisorerna upptäcker felaktigheter i revisionen ska de lyfta dessa som anmärkningar i revisionsberättelsen. Detta kallas för en oren revisionsberättelse och ska då enligt lag skickas in till Skatteverket. Anmärkningar som kan lyftas i revisionsberättelsen kan exempelvis vara:

  • Om felaktigheter eller försummelser som kan resultera i ersättningsskyldighet har gjorts av företagsledningen
  • Om årsredovisningen inte har tillämpats enligt lag om årsredovisning
  • Om uppgifter som ska lämnas enligt tillämpning av årsredovisningslagen inte har lämnats
  • Om revisorerna anser att rörelsen inte har fullgjort sin skyldighet genom att exempelvis inte ha lämnat in sin skattedeklaration eller i rätt tid betalat skatter och avgifter.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!