Vad är en Resultaträkning?

En resultaträkning är sammanställningen av de olika resultatkonton i företagets bokföring och visar företagets resultat under en viss given period. Resultaträkningen tillsammans med balansräkningen är de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i företagets årsredovisning som publiceras varje år.

Hur upprättas en resultaträkning?

Resultaträkningen är en sammanställningen av företagets intäkter och kostnader under vanligtvis ett räkenskapsår. Det slutliga resultaten för perioden fås genom att företagets intäkter subtraheras mot företagets kostnader för samma period. Enligt matchningsprincipen är det är viktigt att kostnaderna och intäkterna har uppstått under samma period. Från resultaträkningen kan man utläsa viktiga ekonomiska parametrar och nyckeltal för företaget, man kan utläsa om företagets omsättning har ökat eller minskat, netto- och bruttovinstmarginal, och kanske det viktigaste av allt vad företaget har gjort för vinst.

Vilka delar består resultaträkning av?

I företagets resultaträkningen finns det krav på uppdelningen beroende på om företagen redovisar enligt K2 eller K3 standarderna, detta för att översikten av resultaten ska vara avläsbara. Till exempel bör resultaträkningens utformning ske enligt antingen ett kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Kostnadsslagindelningen innebär att resultaträkningen är uppdelad efter vilka sorts kostnader som företaget haft, till exempel att företagets delar upp redovisningen av kostnader för utveckling, produktion, löner under perioden. Det andra alternativet är funktionsindelningen som innebär att företaget redovisar kostnaderna enligt vilken typ av funktion som de har, till exempel att företaget redovisar alla kostnader för biltillverkning, båttillverkning och flygplanstillverkning var för sig.

Resultaträkningens poster

 En resultaträkning kan exempelvis innehålla följande poster: 

  • Omsättning
  • Personalkostnader
  • Avskrivningar
  • Övriga rörelsekostnader
  • Rörelseresultat
  • Ränteintäkter och räntekostnader
  • Övriga finansiella poster
  • Resultat efter finansiella poster
  • Skatter
  • Resultat efter skatt

Bokföring av resultatkonton 

Intäkter och kostnader som uppstår i företaget förs in i resultaträkningen genom att de bokförs på resultatkonton 3xxx till 8xxx. Intäkter som företaget har bokförs på kontoklass 3 i kredit och kostnader bokförs i debet på konton med kontoklass 4 till 8.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!