Vad är Periodiseringsprincipen?

Periodiseringsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att
intäkter och kostnader ska redovisas det räkenskapsår de hör till,
oavsett när de betalas eller faktureras. Det betyder att resultat– och balansräkningarna ska upprättas enligt bokföringsmässiga grunder. Periodiserad redovisning uppnås t.ex. genom att tillgångar är föremål för årlig avskrivning eller att upplupna intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader redovisas i balansräkningen.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 4 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:
– – –
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!