Vad är Periodisering?

Inom redovisning innebär periodisering när företaget anpassar en utgift eller inkomst av en vara eller tjänst med den faktiska perioden då den varan förbrukas eller intjänas. En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift. Periodisering är en grundläggande bokföringsmässig regel som ämnar att göra så att inkomster och utgifter hamnar i rätt period i företagets bokföring. Detta görs för att en mer rättvis bild av företagets inkomster och utgifter ska redovisas. Periodisering görs vanligtvis för att dela upp inkomster eller utgifter som sträcker sig över ett räkenskapsår, så att rätt kostnad och intäkt hamnar på rätt räkenskapsmässiga period. Det betyder att intäkter ska tas upp i den period de faktiskt har intjänats, och kostnader i den period som de har förbrukats, detta oavsett när de betalats.

Vad är interimsfordringar?

Interimsfordringar är synonymt för och det samma som förbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förbetalda kostnader kan förklaras som tjänster och resurser som faktureras och betalas i förskott innan det har blivit nyttjat. Till exempel en försäkring som täcker 1 år fram i tiden och täcker halva 2018 och halva 2019, men hela utgiften för försäkringen tar företaget under 2018. Därmed blir halva kostnaden för försäkringen en förbetald kostnad. Upplupna intäkter innefattar de intäkter som utgör en intäkt för den innevarande perioden, men som ännu inte har fakturerats eller betalats. Detta kan exempelvis inträffa då företaget fakturerar efter hela projektet är klart.

Vad är interimsskulder?

Interimsskulder är synonymt med förbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förbetalda intäkter och upplupna kostnader är tvärtemot förbetalda kostnader och upplupna intäkter, och kan förklaras som tjänster och resurser som har nyttjats men ännu inte fakturerats eller betalats. Exempel på en förbetald intäkt är när försäkringsbolaget får betalt för försäkring under 1 år framåt, men en del av perioden är under nästkommande räkenskapsår. En upplupen kostnad skulle kunna vara kostnaden för telefon eller för elförbrukning som först betalas nästkommande räkenskapsår.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!