Vad är Omsättningstillgångar?

Bokföringsnämndens (BFN) benämningen för omsättningstillgångar är ”Andra tillgångar än anläggningstillgångar”. Generellt så gäller det att omsättningstillgångar är tillgångar som ämnas att säljas, löpande förbrukas eller på annat sätt omvandlas till likvida medel.

Vad klassificeras som omsättningstillgångar?

Omsättningstillgångarna är mer likvida än anläggningstillgångarna och används löpande under året och kan därmed fluktuera mycket månad till månad. De används i företagets löpande verksamhet som kassa och bank, reglerar kortfristiga fordringar och används för att betala löpande utgifter. Till skillnad från finansiella anläggningstillgångar är omsättningstillgångarna inte låsta i långfristiga investeringar och ämnas att aktivt användas, det kan jämföras mellan lönekontot och sparkontot i privatekonomiska termer.

Olika typer av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna delas in i olika typer, så som:

Hur bokförs omsättningstillgångar?

Samtliga omsättningstillgångar redovisas i balansräkningen under kontoklass 14-19 och bokförs i debet. De delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Skillnaden är att omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar som är mer likvida än omsättningstillgångar II som syftar på varulager.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!