Vad är Omsättning?

Företagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. För att korrekt beräkna ett företags omsättning är det viktigt att företagets intäkter är från samma räkenskapsår. Det är därför viktigt i redovisningssammanhang att redovisningen av intäkterna periodiseras korrekt och inte överlappar till ett annat räkenskapsår. Företagets intressenter är ofta intresserade av förändringar i omsättningen jämfört med tidigare perioder, då detta indikerar om företaget har tillväxt eller ej. Det är därför extra viktigt att företaget presenterar korrekt siffror.

Vad är omsättning? | Din BOkföring


Omsättning är dock inte är samma sak som vinst då företagets utgifter ej har räknas bort från omsättningen. Företagen ska även räkna bort moms, lämnade rabatter och skatt från sin redovisade omsättning. Omsättningen ska presenteras i företagets redovisningsvaluta, för verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning betyder det att de ska redovisa i svenska kronor. Företagets omsättning är ett av tre mått som används för att klassificera ett företag som ett ”större företag” enligt reglerna i årsredovisningslagen samt för att bestämma ifall företaget uppfyller revisor kravet eller ej. De andra två är antalet anställda och balansomslutning och företaget måste uppfylla två utav dessa mått.

Hur bokförs omsättning?

Omsättning bokförs i kredit på kontoklass 3, vilket är detsamma som alla intäktskonton. De fem första kontogrupperna i kontoklass 3 är fria grupper där företaget själva kan definiera sin intäktsstruktur. Efter de fem första grupperna kommer fakturerade kostnader (35), sidointäkter (36), intäktskorrigeringar (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39).

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!