Vad är en Obligation?

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som representerar ett lån som en investerare gör till en låntagare (vanligtvis företag eller stat). Obligationen kan ses som en lånehandling mellan långivaren (även kallad borgenär) och låntagaren (även kallad gäldenären) som innehåller detaljerna av lånet som ränta och dess betalningar. En obligation innehåller även ett slutdatum när lånet behöver betalas tillbaka till innehavaren av obligationen. Den innehåller även vanligtvis villkoren för rörliga eller fasta räntebetalningar som gäldenären kommer att göra. Obligationer används främst av företag, kommuner, stater och regeringar för att finansiera projekt och verksamheter. Många företags- och statsobligationer är offentligt handlade men obligationer handlas även privat mellan låntagaren och långivaren.

Hur fungerar obligationer?

När företag eller länder behöver kapital för att finansiera nya projekt, investera i den löpande verksamhet eller refinansiera befintliga skulder kan de emittera obligationer direkt till investerare. Borgenären (emittent) utfärdar ett obligationslån som innehåller villkoren för lånet, räntebetalningar (kupongen) som ska göras och den tid då de lånade fonderna (obligationer) måste betalas tillbaka på (förfallodagen). Räntebetalningen är en del av den avkastning som obligationsinnehavare tjänar för att låna sina medel till emittenten. Räntan som bestämmer betalningen kallas kupongräntan.

Det Initiala priset på de flesta obligationer är vanligtvis satt i nivå, vanligen 100 SEK, 1000 SEK eller 10,000 SEK i nominellt värde per enskilt obligation. Det faktiska marknadspriset på ett obligationslån beror på ett antal faktorer: emittentens kreditkvalitet, hur länge tiden går ut till utgången och kupongräntan jämfört med den allmänna räntemiljön vid den tiden. Obligationens nominella värde är vad som kommer att betalas tillbaka till låntagaren när obligationen förfaller.

De flesta obligationer kan säljas av den ursprungliga obligationsinnehavaren till andra investerare efter att de har utfärdats. Med andra ord behöver en obligation investerare inte äga obligationens tills dess att dess löptid går ut. Det är också vanligt att lånet återköps av gäldenären om räntorna minskar eller om gäldenärens kredit har förbättrats och hen kan omfördela nya obligationer till lägre kostnad.

Exempel på hur obligationer fungerar

Beroende på rådande marknadsräntor kommer priset på obligationer med fast ränta att fluktuera, priset kommer att vara beroende på hur attraktiv ränta som obligationen har i jämförelse med marknadsräntan.

Föreställ dig ett obligationslån som utfärdades med en kupongränta på 5% och ett värde på 1000 SEK. Obligationsinnehavaren erhåller årligen 50 kronor i ränteinkomster (de flesta obligationer betalar ut räntan halvårsvis.) Så länge inget annat ändras i räntemiljön, borde obligationspriset ligga kvar till sitt nominella värde.

Om räntorna börjar minska och liknande obligationer emitteras nu med en 4% kupongränta har den ursprungliga obligationen blivit mer värdefull. Investerare som vill ha en högre kupongränta måste betala extra för obligationen för att locka den ursprungliga ägaren att sälja. Det ökade priset kommer att medföra att obligationernas totala avkastning sjunker till 4% för den nya investeraren eftersom de måste betala ett belopp över obligationens nominella värde för att köpa den.

Å andra sidan, om räntorna stiger och kupongräntan för obligationer som denna stiger till 6%, är kupongen på 5% inte längre attraktiv. Obligationspriset kommer att minska och börja sälja till rabatterat pris jämfört med nominellt värde tills dess effektiva avkastning är 6%.

Obligationsmarknaden tenderar att röra sig omvänd med räntor eftersom obligationer handlas med rabatt när räntorna stiger och till ett premie när räntorna faller.

Vilka ger ut Obligationer?

Det finns tre huvudkategorier av obligationer.

  • Företagsobligationer utfärdas av företag, till företag.
  • Kommunala obligationer utfärdas av stater och kommuner. Vissa kommunala obligationer erbjuder skattefria kuponginkomster för investerare.
  • Statsobligationer, såsom de som utfärdats av Riksbanken. Obligationer utfärdade av staten har ofta en förfallotid över 10 år, men de utfärdar även obligationer med mellan 1-5 år.

Sammanfattningsvis

En obligation representerar ett löfte av en låntagare att återbetala en långivare sitt skuldebrev och oftast ränta på ett lån. Obligationer utfärdas av regeringar, kommuner och företag. Räntan (kupongräntan), huvudbeloppet och löptiderna kommer att variera från samtliga obligationslån för att tillfredsställa de uppsatta målen för obligationsutgivaren (låntagaren) och obligationsköparen (långivaren). De flesta obligationer som emitterats av företag inkluderar alternativ som kan öka eller minska deras värde och kan göra jämförelser svåra för icke-professionella. Obligationer kan köpas eller säljas innan de blir mogna, och många är offentligt noterade och kan handlas med genom mäklare.


Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!