Vad är Nyckeltal?

För större företag räcker det oftast inte att enbart analysera företagets bokslutsresultat och balansräkning för att få all information som de behöver. För att få en mer detaljerad information som behöver företaget använda sig av andra ekonomiska analyser. För att kunna göra mer djupgående analyser använder de sig av något som kallas för nyckeltal.

När används nyckeltal?

Nyckeltal används vid företagsekonomiska analyser för att kunna mäta de ekonomiska läget som företaget befinner sig i. Detta ställs mot de uppsatta mål som företaget har för att få reda på om företaget är på rätt väg. För att kunna veta hur väl målen som satts uppnåtts behövs kontinuerlig mätning av nyckeltalen. Nyckeltal kan användas för att effektivt jämföra företagets prestationer med dess konkurrenter eller för att jämföra tidigare års resultat. De kan användas vid användande av företagets kapital och mot olika avkastningsmål för företagets aktieägare. De kan användas av företagets styrelse vid beslutsfattande. De ger även en bättre långsiktig översikt av företagets ekonomiska tillstånd för övriga intressenter.
Nyckeltal som indikatorer

Beroende på vilket effektivitetsmått man vill mäta hos företagen behöver man titta på olika nyckeltal. Därför är nyckeltalen indelade i fyra olika kategorierna som avkastningstal, mått för arbets- och kapitalintensitet, finansiella mått och aktierelaterade mått. Du kan läsa mer om olika nyckeltal under.

Soliditet – Visar företagets finansiella styrka och långsiktiga betalningsförmåga.

Räntabilitet – Är ett avkastningstal och ämnar att visa vilken avkastning företaget har på sitt kapital.

P/E tal – Är aktierelaterade finansiella mått, som visar avkastning relaterat till aktiepris.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!