Vad är Noter?

Företag som upprättar sin årsredovisning enligt K2 regelverket ska lämna tilläggsupplysningar i enlighet med årsredovisningslagen. De tilläggsupplysningar som krävs enligt K2-reglerna ska presenteras i noter. Noterna ämnar att ytterligare förklara informationen i företagets balans- och resultaträkningen, I de fall som denna information inte framgår av sig själv. Noterna ska bland annat innehålla information om företagets redovisningsprinciper, avskrivningstider samt hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder

Noterna ska placeras efter balansräkningen i företagets årsredovisning. Företag får dock lämna fler upplysningar utöver dem som krävs enligt regelverket får lämnas. Mängden upplysningar som ett mindre företag ska lämna, reducerades kraftigt i och med att årsredovisningslagen ändrades 2016 och anpassades till det nya EU-direktivet. Något som försvann var att mindre företag inte längre behöver lämna jämförelsetal i noterna. Ett enskilt land eller en normgivare får aldrig kräva fler upplysningar än vad som anges i EU-direktivet, något som kallas fullharmonisering reglerna.

Lagen

1 § ÅRL Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4–24 §§. Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplysningar i noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §. Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i 3 kap. 5 §.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!