Vad är Likviditet?

Likviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Att veta huruvida företaget har kapacitet att göra utbetalningar och när, är viktigt för att säkerställa att företaget inte får förseningar gällande inköp, förseningsavgifter samt fortlevnaden av företaget. När man kan betala alla sina skulder i tid benämns man som likvid, och när man hamnar i den motsatta situationen benämns man som illikvid. Hur likvit ett företag är betyder egentligen hur snabbt deras tillgångar kan omvandlas till kontanta medel. Hur likvid en tillgång är bestäms av hur snabbt det kan användas för att omvandlas till en annan tillgång. Exempelvis är kontanta medel mer likvida än en fordran medans en kundfordran är mer likvid än en anläggningstillgång.

God likviditet har sina fördelar och nackdelar?

Att ha en god likviditet innebär att företaget kan drivas utan leveransstopp eller uppehåll på grund av likviditetsproblem. Men det innebär även att likvida företag har mycket likvida medel som bara ligger i företaget och inte investeras eller omsätts på något annat sätt. Därmed riskerar företag med hög likviditet att istället ha sämre avkastning på grund av att pengarna inte förräntas på bästa sätt. Det gäller därmed att hitta en balans mellan att vara likvid och illikvid beroende på vilken verksamhetstyp och vilket stadie företaget befinner sig.

Möjligheter till att öka likviditeten?

Företag som vill öka sin likviditet behöver frigöra kapital genom att antingen omvandla tillgångar eller ta in mer kapital. Likviditeten kan ökas genom att antingen släppa fler aktier genom en så kallad nyemission eller genom ett aktieägartillskott eller olika typer av lån. En omvandling av tillgångar kan antingen ske genom att sälja kundfordringar till ett inkasso bolag och få betalt direkt eller genom att avyttra en mer illikvid tillgång.

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal som används för beräkning av likviditet, och är företagets likvida medel som andel av de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten i företag bör vara större än 100% eller minst 1,0 vilket innebär att företagets likvida medel är större eller lika stora som deras kortfristiga skulder.

Kassalikviditet beräknas enligt nedan:

Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder = Företagets kassalikviditet

Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är också ett nyckeltal som visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att i nyckeltalet för balanslikviditet företagets varulager även räknas in. Nyckeltalet balanslikviditet omfattar på så sätt företag som bedriver verksamhet med mer omfattande "lagerverksamhet". Kassalikviditeten bör överstiga 200% eller 2,0 för företag som jobbar inom detalj- eller grossisthandel.

Balanslikviditet beräknas enligt nedan:

Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder = Företagets balanslikviditet

Slipp krånglig bokföring och kontakta oss idag!