Leverantörsskulder

En leverantörsskuld uppstår när företaget har köpt en tjänst eller en produkt från ett annat företag men ännu inte betalat inköpet, därmed uppstår även en fordran hos säljande företaget fram tills skulden har blivit reglerad. Leverantörsskuld är alltså köparens skuld till säljaren, vilket brukar markeras av att säljaren har utfärdat en faktura enligt reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). Samtidigt ska säljande företag ta upp en kundfordran i sin bokföring, fordringarna och skulderna är kvar tills dess att fakturan har blivit betalt och skulden reglerad.

Hur bokför man en leverantörsskuld?

Leverantörsskulder måste betalas av inom given tidsram oftast 30 dagar, enligt Bokföringslagen (1999:1078) klassificeras leverantörsskulder som en kortfristig skuld. Kortfristiga skulder är skulder med löptid kortare än ett år.

Företag som bokför enligt fakturametoden bokför vanligtvis leverantörsskulder när leverantörsfakturorna ankommer till företaget. Företag som däremot använder sig av kontantmetoden bokslutsmetoden bokför leverantörsskulder för vid bokslutet. Förfallna och obetalda fakturor måste hanteras enligt överenskommet avtal, annars riskerar skulden att gå till inkasso.

Vad är syftet med en leverantörsreskontra?

För att företaget ska få översikt över vilka fakturor som mottagits, vilka som har betalats samt om några fakturor redan förfallit till betalning använder de flesta större och medelstora företag en så kallad leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra är en av de mest vanliga typerna av reskontra vilken är en specifikation till ett konto i balansräkningen. I företagets löpande bokföring är det därmed vanligt att upprättar reskontror för kundreskontran och levreskontran.