Vad är Kundfordringar?

En kundfordran uppstår när företaget har utfört en tjänst eller sålt en produkt till ett annat företag men ännu inte fått betald av kunden, därmed uppstår det en fordran hos säljande företaget fram tills skulden har blivit reglerad. Kundfordran är alltså säljarens tillgodohavande hos köparen, vilket brukar markeras av att säljaren har utfärdat en faktura enligt reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). Samtidigt ska kunden ta upp en leverantörsskuld i sin bokföring, fordringarna och skulderna är kvar tills dess att fakturan har blivit betalt och skulden reglerad.

Kundfordringar ska enligt Bokföringslagen (1999:1078) bokföras som omsättningstillgångar i bolagets balansräkning då de är av kortfristig natur. Den normala kredittiden som fakturor utsätts på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld. Kundfordran inkluderar även utgående moms, eftersom momsen ska betalas in av kunden. Företag som använder sig utav fakturametoden bokför kundfordring när den skapas, medans företag som använder sig utav kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför endast utestående kundfordringar vid bokslutet.

Vad är syftet med en Kundreskontra?

För att företaget ska få översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som har betalats samt om några fakturor redan förfallit till betalning använder de flesta större och medelstora företag en så kallad kundreskontra. Kundreskontran är en av de mest vanliga typerna av reskontra vilken är en specifikation till ett konto i balansräkningen. I företagets löpande bokföring är det vanligt att upprättar reskontror för kundreskontran och levreskontran.

Vad är en osäker kundfordring?

Om det råder osäkerheter ifall kunden kommer att betala kundfordringen, till exempel om de har dålig betalningsförmåga eller till och med har gått i konkurs så kan företaget behöva göra en bedömning av den sammanlagda förlustrisken av fordringen. I de kundfordringar som de råder osäkerhet kring brukar bokas bort från kundfordringar och in i ett eget konto som benämns osäkra kundfordringar. Kundförluster kan antingen vara befarad eller konstaterad, en befarad kundförlust beror vanligtvis på att förfallodatumet har passerat och företaget misstänker att inbetalningen från kunden inte kommer att inträffa. Vid befarad kundförlust bokas kundfordringen om till en osäker kundfordran. En konstaterad kundförlust är när företaget bedömt eller konstaterad att betalning inte kommer ske främst på grund av konkurs, i detta fallet bokar företaget bort kundfordran med en nedskrivning.

Slipp krånglig bokföring och kontakta oss idag!