Kundfordringar

En kundfordran uppstår när ett företaget har utfört en tjänst eller sålt en produkt till ett annat företag men ännu inte fått betald av denne.
Detta brukar markeras av att säljaren har utfärdat en faktura enligt reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). I dessa situationer brukar fordringsägaren benämnas som borgenär och den skuldsatta som gäldenär.
Kundfordringar inkluderar även posten utgående moms, detta eftersom det är kunden som ska betala in momsen.

När bokförs kundfordran?

Företag som använder sig utav fakturametoden bokför kundfordring när fakturan skapas, medans företag som använder sig utav kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför endast utestående kundfordringar en gång per år och detta är vid bokslutet.

Kundfordringar till kassaflöde | Din Bokföring

Hur bokförs en kundfordran?

Fram tills dess att det säljande företaget erhållit betalning uppstår det en fordran hos det säljande företaget. Samtidigt ska gäldenären (det köpande företaget) ta upp en leverantörsskuld i sin bokföring, fordringarna och skulderna ska kunna kvitta ut varandra och är kvar tills dess att fakturan har blivit betalt och skulden reglerad. Kundfordran är alltså säljarens tillgodohavande hos köparen (även kallad gäldenären).

Kortfristig eller långfristig kundfordran?

Kundfordringar ska enligt Bokföringslagen (1999:1078) bokföras som omsättningstillgångar i bolagets balansräkning då de är av kortfristig natur. Den normala kredittiden som fakturor ställs ut på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld, då dessa generellt löper över ett år.

Vad är syftet med en Kundreskontra?

För att företaget ska få översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som har betalats samt om några fakturor redan förfallit till betalning använder de flesta större och medelstora företag en så kallad kundreskontra. Kundreskontran är en av de mest vanliga typerna av reskontra vilken är en specifikation till ett konto i balansräkningen. I företagets löpande bokföring är det vanligt att upprättar reskontror för kundreskontran och levreskontran

Vad är en osäker kundfordring?

Om det råder osäkerheter ifall kunden kommer att betala kundfordringen, till exempel om kunden råkar ha en dålig betalningsförmåga eller till och med har gått i konkurs. Kan företaget behöva göra en bedömning av den sammanlagda förlustrisken av fordringen. Om det råder osäkerhet kring en kundfordring kan den bokas bort från kundfordringar kontot och in på ett eget konto som benämns som osäkra kundfordringar.

När uppstår en kundförlust?

Kundförluster kan antingen vara befarad eller konstaterad, en befarad kundförlust beror vanligtvis på att förfallodatumet har passerat och företaget misstänker att inbetalningen från kunden inte kommer att inträffa. Vid en befarad kundförlust bokas kundfordringen istället om till en osäker kundfordran. En konstaterad kundförlust är däremot när företaget bedömt eller konstaterad att betalning med övervägande sannolikhet inte kommer att ske främst på grund av exempelvis en konkurs. I detta fallet bokar företaget bort kundfordran med en nedskrivning.