Vad är Kontinuitetsprincipen?

Kontinuitetsprincipen är en av Årsredovisningslagens (ÅRL) grundläggande principer som ska följas. Kontinuitetsprincipen innebär att räkenskapsårets ingående balansen ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Vad sker vid principbyte?

Kontinuitetsprincipen kan ha betydelse för hur nya värderingsprinciper ska beaktas i redovisningen. Vid byte av princip i K2 ska detta inte redovisas med retroaktiv verkan. Detta innebär att kontinuitetsprincipen beaktas i K2 vid princip byten. Det innebär i dessa regelverk att ingående balanser korrigeras med hänsyn till en ny princip, och då överensstämmer inte årets ingående balanser med utgående balanser föregående år. När fel från tidigare år rättas ska detta inte ske med retroaktiv verkan. Det innebär att om en kostnad felaktigt inte redovisades föregående år ska kostnaden istället redovisas i resultaträkningen innevarande år, då felet upptäckts.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 7 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:
– – –
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!