Vad innebär Konsekvent tillämpning?

Konsekvent tillämpning är en av Årsredovisningslagens (ÅRL) grundläggande principer som ska följas. Det innebär att när resultaträkning, balansräkning och noter upprättas, ska samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och del posterna tillämpas från år till år. Byte av redovisningsprinciper får inte ske mellan åren, eftersom sådana byten på ett allvarligt sätt skulle störa jämförbarheten mellan olika jämförelseår.

Möjliggör jämförelse

Informationen i årsredovisningen ska vara jämförbar både över tiden och mellan olika företag. Användare ska kunna jämföra företagens årsredovisningar över en längre period, för att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat och ställning. De ska också kunna jämföra resultat, ställning och förändringar i finansiell ställning för olika företag. Detta kräver att värderingsprinciper och presentationstekniker för liknande transaktioner och händelser är likformiga dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

– – –

2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, del posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!