Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är en sammanställning av företagets årliga pengar flöden. Genom att sammanställa förändringar på balansposterna kan Kassaflödesanalysen visa förändringen i likvida medel för hela räkenskapsåret. Det är alltså möjligt att följa företagets likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten under en viss period.

Vilka har krav på att upprätta kassaflödesanalys?

Större företag som definieras av 50, 40, 80 regeln måste lämna en kassaflödesanalys i sin årsredovisning varje år. Mindre företag räcker det att endast lämna balans– och resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse.

Var är Kassaflödesanalys? | Din Bokföring

Kassaflödesanalysen kan delas upp i tre olika delar:

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
Här redovisas intäkterna från företagets försäljning från den huvudsakliga intäktsgenererande verksamhetsgrenen justerat för avskrivningar då de enbart är en bokföringsmässig kostnad. Vidare konton som berör denna delen är kundfordringar, varulager, kortfristiga skulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten 
Här redovisas summan av företagets förvärv och avyttringar av anläggningstillgångarna och men även andra typer av investeringar som företaget gjort under året.

kassaflödet från finansieringsverksamheten 
Här redovisas kassaflödet som företaget haft från upptagna lån, amortering av skulder, utdelningar, nyemissioner, nyupptagna lån och koncernbidrag.

Syftet bakom kassaflödesanalys

Anledningen bakom varför det är lagstadgat att företaget måste upprätta en kassaflödesanalys är för att visa på förändringen av ett företags likvida medel. Kassaflödesanalysen är användbart även för företaget internt med kanske främst externt till företagets intressenter. Internt kan kassaflödesanalysen användas för att belysa vilka delar i företaget som pengarna kommer in och vilka som de försvinner i, hjälpa företaget att kontrollera penningströmmarna samtidigt belysa faktorer som om företaget ger för långa kredittider eller har ovanligt stora avskrivningar.

Kassaflödesanalysen kan avläsas av externa intressenter som banker och andra långivare, investerare och aktieägare för att försöka avläsa företagets utveckling, nuvarande finansiella styrka, likviditeten i företaget, lönsamheten i företagets olika delar samt förmågan att återbetala sina skulder. Kassaflödesanalysen har olika användningsområden beroende på vilken intressant det gäller.

Vi erbjuder nedan en gratis mall för kassaflödesanalys, där fyller du i de nödvändiga in- och utbetalningarna utifrån dessa tre kategorier och erhåller längs ner hur årets kassaflöde blir. Mallen för kassaflödesanalys finns som Excel.