Kapital

Företagets kapital är det som används i verksamheten och inkluderar maskiner, pengar, bilar, fastigheter och annan utrustning men även andra typer av tillgångar som företaget äger men inte använder, såsom uthyrda maskiner och lokaler. Kapital är på så vis en annan benämning för företagets resurser.

Vad är kapital tillgångar?

För företag är en kapital tillgång en typ av tillgång med en nyttjandeperiod längre än ett år, som inte är avsedd för försäljning i den löpande verksamheten. Till exempel, om ett företag köper en dator att använda på sitt kontor, är datorn en kapital tillgång, men om ett annat företag köper samma dator att sälja, anses däremot vara inventering eller varulager. Se nedan bild för mer exempel.

Vad är kapital tillgångar? | Din Bokföring

Det finns olika former av Kapital

  • Realkapital är fysiska objekt som maskiner och fastigheter.
  • Finansiellt kapital är lika med pengar och värdepapper.
  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar som patent, varumärken och goodwill.
  • Humankapital är kunskapen och skickligheten som företagets medarbetare innehar.

Kapital kan användas för beräkningar av nyckeltal

Nyckeltal används ofta inom företagsekonomi för att ge variabler för hur det går för ett företag, och de flesta baseras på företagets kapital på något sätt. Nyckeltal som använder kapital är främst sysselsatt kapital och justerat kapital som använder en beräkning utifrån företagets egna kapital. Nyckeltal används för att ge en djupare förståelse hur det går för företaget än att enbart titta på företagets vinst i bokslutet. Istället för att enbart titta på företagets resultat kan man till exempel beräkna avkastning utifrån räntabilitet.