Vad är K2-regelverket?

K2 är ett regelverk som mindre företag kan välja att tillämpa. K2 är avsett att vara ett enklare regelverk än K3, som utgör huvudregelverk för svenska företag. K2-reglerna fanns tidigare i två versioner: ett regelverk för aktiebolag, BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, och ett regelverk för ekonomiska föreningar, BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Bokföringsnämnden har nu gett ut ett nytt allmänt råd (BFNAR 2016:10) med tillhörande vägledning som omfattar alla mindre företag som upprättar en årsredovisning, med vissa mindre undantag.

Vad innebär K2-regelverket?

K2 reglerar endast hur årsredovisningen ska upprättas. Företag som tillämpar K2 ska därför också tillämpa andra normer från Bokföringsnämnden, såsom reglerna om bokföring (löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation, anläggningsregister, m.m.) och om byte mellan regelverk. BFN diskuterar närmare att K2 är ett regelverk som präglas av förenkling och av försiktighetsprincipen vilket innebär begränsningar i hur ett företag kan redovisa sina tillgångar och skulder. Exempel på dessa begränsningar är aktivering av immateriella anläggningstillgångar, redovisning till verkligt värde, komponentavskrivning och redovisning av uppskjuten skatt.

Hur tillämpas K2?

De företag som tillämpar K2 måste tillämpa regelverket i sin helhet. När en fråga inte är reglerad i K2 ska vägledning i första hand hämtas från regler i K2 som behandlar liknande frågor. I andra hand ska vägledning hämtas från de grundläggande redovisningsprinciper som finns i årsredovisningslagens (ÅRL) 2 kap. 4 § första stycket och i K2:s andra kapitel. En årsredovisning som upprättats i enlighet med K2-regelverket anses vara upprättad enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Av detta följer att det inte är möjligt för ett företag att tillämpa K2 och samtidigt göra en avvikelse från K2 med hänvisning till 2 kap. 3§ andra stycket ÅRL.

När kan K3-regelverket tillämpas?

Mindre företag som bedriver en verksamhet där det finns behov av mer avancerad redovisning bör överväga om K3 är ett lämpligare regelverk än K2, även om K2 formellt får tillämpas. Större företag måste däremot tillämpa K3 regelverket.

När blir ett mindre företag större?

Definitionen av större företag innebär att två av beloppsgräns värdena ska överskridas två år i rad. Då blir företaget större det tredje året. Ett nystartat företag är således ”mindre” de två första åren, oavsett storleken på verksamheten. Likaså är en nybildad koncern mindre de två första åren, oavsett storleken på verksamheten.

När får man använda sig utav förenklat årsbokslut?

Bokföringsnämndens samtliga gällande normer finns att tillgå på dess hemsida. Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till maximalt 3 miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Enskilda näringsidkare som är större enligt gränsvärdena i bokföringslagen måste upprätta en årsredovisning enligt K3. Mindre enskilda näringsidkare får frivilligt välja att upprätta årsredovisning enligt K3. Enskilda näringsidkare omfattas ej av K2.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!