Vad är K-regelverket?

Sedan 2004 har BFN arbetat med utformning av kompletta regelverk för olika kategorier av företag, det så kallade K-projektet. Företagen delades in i fyra kategorier och samlade regelverk ska skapas för varje kategori. Tanken är att varje regelverk, i form av ett allmänt råd, ska innehålla alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning som uppfyller lagens krav, för den berörda kategorin av företag. Företagen ska alltså i normalfallet bara behöva hämta anvisningar i ett dokument. Det ska bli lättare att hitta de relevanta reglerna och reglerna i sig ska bli enklare.

Detta arbete har kommit mycket långt. Regelverk för att upprätta årsredovisningar finns sedan december 2016 för samtliga företagsformer. Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste sedan 2014 tillämpa ett K-regelverk.

Vilka Kategorier för K-regelverk finns det?

Som grund för K-regelverken har BFN delat in företagen i följande kategorier:
• K1: Enskilda näringsidkare m.m. (nettoomsättning mindre än 3 Mkr).
K2: Mindre företag.
• K3: Större företag.
• K4: Företag som tillämpar de internationella redovisningsreglerna IFRS i sin koncernredovisning.

K-reglerna

BFN:s K-regelverk består av kompletta regelverk för olika kategorier av företag. Dessa regelverk publiceras som allmänna råd (BFNAR).
K3 utgör huvudregelverk för svenska företag, medan K1 respektive K2 är avsedda att vara enklare regler som företag i dessa kategorier får välja att tillämpa i stället för K3.

Vad är K1 reglerna?

K1 är ett tillåtet alternativ för enskilda näringsidkare och ideella föreningar samt registrerade trossamfund vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor och som kan upprätta förenklat årsbokslut. K1 innehåller kraftigt förenklade regler som har en stark koppling till skattereglerna. Följande K1-regler har publicerats:

• BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

• BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Vad är K2 reglerna?

K2-regelverket är ett frivilligt regelverk som företag som klassificeras som mindre kan välja att tillämpa i stället för K3. K2 är betydligt mer regelbaserat än K3 och innehåller betydande förenklingar jämfört med K3, bl.a. schablonregler med tydliga gränser, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar samt regler som ligger nära skattelagstiftningen. Reglerna är inte flexibla, de ska tillämpas så som de är skrivna.

K2:s formella benämning är:
• BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag

Tidigare K2-regelverk har nu ersatts av BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Detta allmänna råd ska tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, såvitt gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. För övriga företag ska det allmänna rådet tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2016.

Vad är K3 reglerna?

K3 är huvudregelverket för redovisning i svenska företag och måste tillämpas av företag, oavsett associationsform, som klassificeras som större och som inte tillämpar IFRS. I K3 har BFN samlat den normgivning som ska tillämpas när årsredovisning och koncernredovisning upprättas. K3 är ett principbaserat regelverk som förutsätter att betydande bedömningar ska göras i redovisningen. K3 är komplext och innehåller regler inom
många områden. K3:s formella benämning är

• BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

Med anledning av ändringar i årsredovisningslagen har även uppdateringar skett av K3-regelverket. I huvudsak innebär detta att upplysningskraven har begränsats för mindre företag. Detta innebär att vi nu fått en ”K3-light” för de mindre företag som frivilligt väljer att tillämpa K3.

Vad är K4 reglerna?

K4 är regler som gäller för koncerner som upprättas enligt IFRS och moderföretag i sådana koncerner. Även andra företag som ingår i en IFRS-koncern får tillämpa K4.

K4 utgörs av

• BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
• RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
• RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!