Inkasso

En borgenär kan hota med inkassoåtgärder mot en gäldenär för att driva in en obetald skuld. Borgenären är den som har lånat ut pengar och har en fordran mot den andra, som i sin tur kallas för gäldenär. Inkasso är åtgärden där borgenären vänder sig till exempelvis Kronofogden för att genom rättsliga åtgärder driva in den obetalda skulden. Skulden som drivs in kan exempelvis vara pengar som lånats ut till gäldenären men aldrig betalats tillbaka, förfallna fakturor, betalda tjänster som aldrig blivit utförda eller liknande.

Vem kan driva in inkasso skulden?

Borgenärerna kan välja att antingen driva in skulderna själva eller anlita ett inkassoföretag som tar över ansvaret för att driva in skulden. Att underrätta kunden om att kravet kan bli överlämnat till inkasso eller att skicka en betalningspåminnelse till kunden klassas däremot inte som en inkassoåtgärd. Om inkassokravet inte leder till betalning från gäldenärens sida kan borgenären eller inkassoföretaget vidta rättsliga åtgärder. Då behöver parterna fastslå exakt hur mycket gäldenären behöver betala samt om det faktiskt finns en skuld. Detta görs genom ett betalningsföreläggande hos Kronofogden där de skickar ett kravbrev till gäldenären där denne antingen kan betala skulden inom tidsramen eller överklaga beslutet. Överklagande av beslutet kan leda till att ärendet överlämnas till domstol för handläggning.

Hur regleras inkassoverksamhet?

I Sverige regleras all inkassoverksamhet i inkassolagen (1974:182), där fastställs det att all inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. God inkassosed innebär att borgenärerna eller andra inkasso indrivare inte får utsätta gäldenärerna för trakasserier, hot eller ytterligare onödiga kostnader. Att inkassoföretaget följder inkassolagen kontrolleras av bland annat Finansinspektionen.

Vad kan man göra om man får ett inkassokrav?

Det första som händer när företaget eller privatpersonen inte betalar sina fakturor och skulder i tid är att man erhåller ett påminnelsebrev från borgenären om att betalning behöver erläggas inom en viss tid, annars kommer ärendet att skickas vidare till inkasso. Om betalningen fortfarande inte erlagts inom tidsramen kan borgenären påbörja inkassoärendet mot företaget eller privatpersonen, genom att antingen själv eller genom ett inkassobolag skicka ut ett kravbrev. Om gäldenären fortfarande inte betalat av skulden samt eventuell dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter eller valt att överklaga beslutet kan inkassobolaget därefter begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om gäldenären är en privatperson kan Kronofogden komma att genomföra en utmätning på ens tillgångar. I fall där det gäller en juridisk person som till exempel ett aktiebolag kan borgenären till och med begära företaget i likvidation för att få sina skulder återbetalda.