Vad betyder Individuell värdering?

Individuell värdering är en av de grundläggande principer man använder när man upprättar bokslut och årsredovisning. Individuell värdering innebär att att varje beståndsdel i en större post ska värderas individuellt. Med beståndsdel kan avses varje fordran som ingår i posten ”Kundfordringar” eller varje byggnad som ingår i posten ”Anläggningstillgångar”. En maskin får således inte värderas för högt med hänvisning till att en annan maskin har värderats för lågt. I normalfallet är det inte heller tillåtet att göra en samlad bedömning av värdet av ett helt tillgångsslag. Vissa undantag från denna princip görs dock i K2.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 5 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:
– – –
5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av ska värderas var för sig.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!