Vad är Huvudbok?

Bokföringstermer som huvudbok eller grundbok syftar på vilken ordning som företagets bokföring presenteras. Då företagen enligt lag måste löpande registrera sina affärshändelser i systematisk ordning, kan affärshändelserna främst presenteras på två olika sätt. I datumordning eller genom att sortera efter konto.    

I företagets huvudbok ställs bokförings posterna systematiskt upp efter konto i kontoplanen som de registrerats på. En utav de främsta användningsområdena för huvudboken är för att enkelt kunna läsa av företagets balanskonton och saldona på resultatkonton. Detta gör huvudboken till en utav de bästa redskapen för kontoavstämningar, då den ger en överskådlig överblick av de olika kontona. Det går även att smidigt se hur företagets kostnader, intäkter, tillgångar och skulder förändras under räkenskapsperioden. Det är också ofta i just huvudboken man upptäcker felaktigheter i företagets bokföring.

Skillnad mellan huvudbok och grundbok?

Enligt bokföringslagen ska samtliga av företagets affärshändelser noteras som bokföringsposter i både grundboken och huvudboken. Detta eftersom man inom redovisningen skiljer på grundbokföring och huvudbokföring, trots att det är samma uppgifter i båda två. Skillnaden ligger i hur verifikationerna är strukturerade, i företagets grundbokföring är verifikationerna organiserade efter kronologisk datumordning. Medans huvudbokföring är organiserad enligt konto ordning, där det mest likvida och lägsta kontonumret kommer först.

Vilka är bokföringsskyldiga?

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Gällande att föra grundbok och huvudbok skriver Bokföringslagen 5 kap 1 paragrafen om löpande bokföring och verifikationer att:

Grundbokföring och huvudbokföring

1 §   Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!