Vad är en Hållbarhetsrapport?

Företags engagemang i hållbarhetsrelaterade frågor har tidigare skett i form av en frivillig typ av rapportering av denne icke-finansiella information. Denna tidiga rapportering (till mitten av 1990) var mestadels i en berättande form och som en del av bolagets årsredovisning. Rapporteringen var av litet värde för intressenterna då informationen inte var jämförbar inom branschen eller regionen. För att förbättra jämförbarheten och kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen upprättades ett ramverk genom organisationer som bland annat Global Reporting Initiative (GRI), som riktar sina rekommendationer till alla företag oavsett storlek, bransch eller geografiskt läge. Detta har medfört att hållbarhetsrapporter numera oftast är självständiga rapporter och inte delar av företagets årsredovisning. Från och med 2017 har det blivit lagkrav på hållbarhetsrapporter för vissa företag

Vilka behöver hållbarhetsrapportera?

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL och som uppfyller storlekskriterierna nedan ska hållbarhetsrapportera. Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
  • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
  • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!