Vilka är de Grundläggande principerna?

Årsredovisningslagen (ÅRL) specificerar vilka grundläggande principer som ska tillämpas när företagets årsredovisning upprättas. ÅRL nämner även grundläggande regler, som dock inte utgör grundläggande principer enligt ÅRL. De grundläggande principerna beskrivs endast kortfattat i K2 men det finns ingen anledning att anta att principerna ska tolkas och tillämpas annorlunda inom ramen för K2 än i andra svenska regelverk. K2 utgår från de grundläggande principer som anges i ÅRL och tolkningar av dessa principer baseras vanligen på vad som sägs i förarbeten till lagen. Samma tolkningar gälla oavsett vilket  k-regelverk. Avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna får endast förekomma i de fall då det specifikt tillåts i K2-reglerna. Årsredovisningslagen ger viss möjlighet att avvika från de grundläggande principerna om det finns särskilda skäl. I K2 anses att ett sådant skäl föreligger när K2 föreskriver eller ger möjlighet till avvikelse. Ett exempel som finns är föreskrifter om avvikelse från fortlevnadsprincipen samt möjlighet till en viss avvikelse från periodiseringsprincipen.

De olika principerna

Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen upprättas så att den ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. I K2 anges att ett företag som upprättar sin årsredovisning i enlighet med K2:s regler, anses uppfylla detta lagkrav.

Väsentlighetsprincipen
Fortlevnadsprincipen
Konsekvent tillämpning
Försiktighetsprincipen
Periodiseringsprincipen
Individuell värdering
Kvittningsförbud och bruttoredovisning
Kontinuitetsprincipen

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!