Vad är Grundbok?

Grundboken är en förteckning över företagets bokföring, den listar alla företagets verifikationer i ordnad kronologisk datum följd. Grundboken ska såväl som huvudboken innehålla alla företagets transaktioner och affärshändelser som inträffat det senaste räkenskapsåret som bokföringsposter. Även om grundboken och huvudboken innehåller samma information skiljer man på dem i redovisningssammanhang. Grundboken är strukturerad så att företagets verifikationer är presenterade i kronologisk ordning där de äldsta händelserna presenteras först. Huvudboken däremot i ordnad enligt en systematisk kontonummer ordning, där de mest likvida konton, det vill säga de konton med lägst serienummer presenteras först. I alla modernare bokföringsprogram går det att automatisk skapa fram grundboken och huvudboken genom enklare bokföringsåtgärder.

När måste man bokföra en affärshändelse?

I företagets grundbok ska bokföring ske löpande när affärshändelserna uppstår. Tidpunkten för bokföring av affärshändelser beror på naturen av händelsen. Affärshändelse som avser kontant in- och utbetalningar ska bokföras redan påföljande arbetsdag medans övriga affärshändelse bokförs så snart de kan, vanligtvis inom några dagar. Samtliga bokföringsposter måste innehålla verifikationsnummer, datum, belopp, vara balanserade enligt debet– och kredit konton samt eventuell information om vad transaktionen avser.

Vilka är bokföringsskyldiga?

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Gällande att föra grundbok och huvudbok skriver Bokföringslagen 5 kap 1 paragrafen om löpande bokföring och verifikationer att:

Grundbokföring och huvudbokföring

1 §   Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!