Vad är Goodwill?

Goodwill är en företagsekonomisk term som hänför sig till en immateriell tillgång och den används ofta för att förklara värderingsskillnader hos företag. Värderingsskillnader kan uppstå som ett överpris vid till exempel förvärv av ett annat företag. Över priset blir skillnaden mellan priset och balansomslutningen och utgörs till exempel av att ett företag har ett starkt varumärke. Det finns olika varianter av goodwill beroende på hur den uppkommer, vilka affärsmässiga transaktioner som skett och i vilket sammanhang den används. Positiv goodwill uppstår när marknadsvärdet i ett företag överstiger det bokföringsmässiga värdet i företaget. Negativ goodwill kallas det när det bokföringsmässiga värdet av företaget är större än anskaffningsvärdet av företaget. Exempelvis då det förvärvade företaget väntas gå med förlust den närmaste tiden och därför inte är värt lika mycket som summan av dess tillgångar. Koncernmässig goodwill uppstår när ett företag förvärvar aktier i ett annat företag. En annan typ av goodwill uppstår vid så kallade inkråmsförvärv. Vid denna typ av förvärv så förvärvas inga aktier utan endast rörelsen och dess tillgångar. 

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!