Vad innebär en God redovisningssed?

God redovisningssed kan enklast beskrivas som att gällande redovisningsregler och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis kan förklaras som ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt och det är Bokföringsnämnden som har det övergripande ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är.

Det finns inga direkta regler kring hur företaget ska upprätta sin redovisning i bokföringslagen eller årsredovisningslagen, utan det är snarare en mängd rekommendationer som upprättats av normgivande organ så som Bokföringsnämnden (BFN), Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) samt andra standarder som exempelvis de från International Accounting Standards Board (IASB) som följs.

Normsystemet som ligger till grund för god redovisningssed som har standardiserat hur svensk redovisnings ska gå till är framtagen tillsammans av SRF och FAR organisationen. Systemet kallas för Reko och innehåller information om hur redovisning bäst kan utföras genom att följa god redovisningssed.

Tillämpning av god redovisningssed kontrolleras

En av punkterna som revisorn kontrollerar vid räkenskapsårets slut är att årsredovisningen är upprättad enligt gällande praxis och att bokföringen har gått rätt till. I de fall bokföringen har gått mot gällande redovisningsprinciper och redovisningssed kan företaget behöva stå till svars för detta och det även leda till böter.

God redovisningssed i lagtexterna

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 6, 2§ ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Bokföringslagen (1999:1078) säger i kapitel 4, 2§ att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!