Vad är Fortlevnadsprincipen?

En av grundläggande principerna i redovisning och upprättande av årsredovisningen är fortlevnadsprincipen. Det innebär att om inget annat anges är företaget och redovisningsregelverket utformat utifrån förutsättningen att företaget kommer att fortsätta bedriva verksamhet. För fortlevnad används också ibland den engelska termen ”going concern”. Fortlevnadsprincipen medför att ett K2-företag, när det upprättar resultaträkning, balansräkning och noter, ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 1 ÅRL

Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

1. Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!