Vad är Försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som ämnar att belysa att all värdering som görs i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet gällande värdering i bokföringen ska man i allmänhet alltid välja det lägsta värderingen av tillgångar och den högsta värderingen av skulder.

Hur sker värdering enligt försiktighetsprincipen?

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,
b) hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att
c) hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.
iakttagande av rimlig försiktighet.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4§ första stycket 3 ÅRL

Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

– – –

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, del posterna ska göras med

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!