Vad är en Fordran?

En fordran är detsamma som ett tillgodohavande, rätten till en viss prestation eller pengar av en part till en annan. Den som lånar ut pengar benämns som borgenär och den som innehar skulder benämns som gäldenär. En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären och kan tas upp som en tillgång i bokföringen. Borgenären får överlåta sin fordran till någon annan, detta görs när ett företag säljer sina fakturor till ett inkasso bolag och får betalt på direkten och kallas cession. Gäldenären får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan part utan borgenärens godkännande.

Kortfristiga vs långfristiga fordringar?

Inom redovisning skiljer man på fordringar baserat på när de förfaller och företaget förväntar sig betalning. Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning, medans långfristiga fordringar normalt redovisas som anläggningstillgångar.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!