Fastighetsskatt

Sedan 2008 är fastighetsskatten slopad på bostäder i Sverige. I dess plats har ett i stället ett nytt system med kommunal fastighetsavgift införts. Fastighetsavgiften baseras på fastighetens taxeringsvärde och skiljer sig mellan hyreshus, småhus och tomtmark. Fastigheternas taxeringsvärde som ligger till grund för avgiften ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Regler för kommunal fastighetsavgift

För bostadslägenheter kan den kommunala fastighetsavgiften beräknas på två olika sätt. Sättet som ger lägst avgift tillämpas. Antingen så räknar man 1 268 kr per bostadslägenhet eller 0,3 procent av bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmarkens taxerade värde. Värdeåret i taxeringsunderlaget baseras på byggnadsåret av fastigheten. För småhus är fastighetsavgiften det lägsta av – antingen ett fast maxbelopp på 7 812 kr (för deklarations året 2019) eller 0,75 % av bostads byggnadens tillhörande tomtmarkens taxeringsvärden.

  • För bostäder med värdeår mellan 1929—2005 betalar du hel fastighetsavgift.
  • För bostäder med värdeår mellan 2006—2010 betalar du halv fastighetsavgift.
  • För bostäder med värdeår 2011—2015 betalar du ingen fastighetsavgift alls.

Regler för statlig fastighetsskatt

Fastighetsskatten för småhus under nyuppförande är 1,0 % av taxeringsvärdet, och för hyreshus 0,4 % av taxeringsvärdet. Det finns inget fast maxbelopp för skatten. För fastighetslokaler eller lokaldelen av en hyresfastigheten betalas 1,0 % i statlig fastighetsskatt på taxeringsvärdet lokalen med tillhörande tomtmark. För fastigheter som betecknas som industrifastigheter är fastighetsskatten 0,5 % av taxeringsvärden.

För elproduktionsenheter gäller följande.

  • Fastighetsskatten på vattenkraftverk är 2,8 % av taxeringsvärdet.
  • Fastighetsskatten på vindkraftverk är 0,2 % av taxeringsvärdet.
  • Fastighetsskatten på övriga elproduktionsenheter är 0,5 % av taxeringsvärdet.

Fastighetsskatt för tomter och mark

Betalas fortfarande för alla obebyggda tomter och för bostadsbyggnader under uppförande. För tomter och mark som tillhör eller kommer att bebyggas med bostäder eller lokaler är fastighetsskatten 0,4% av taxeringsvärdet. Det finns dock ingen fastighetsavgift eller fastighetsskatt för skogsmark, åkermark och betesmark.