Vad är Emission?

Emission kan menas med antingen nyemission eller fondemission och när aktiebolaget genomför en emission innebär det att de ökar företagets aktiekapital genom att oftast ge ut värdepapper, så kallat aktier.

Vad är Fondemission?

När företaget vill öka det bundna egna kapitalet så genomför de en fondemission. Då överför de de fria egna kapitalet i form av exempelvis ett balanserat resultat till att bli bundet eget kapital som aktiekapital. Det balanserade resultatet består av årets och tidigare års vinst, men de kan även öka aktiekapitalet genom externt kapital tillskott, reservfond, överkursfond eller en uppskrivning av anläggningstillgång. En uppskrivning av till exempel en fastighet kan göras då marknadsvärdet på fastigheten är högre än det bokföringsmässiga värdet. Företaget som genomför en fondemission kan välja att inte ge ut några nya aktier vid fondemissionen utan enbart välja att höja de befintliga aktiernas kvotvärde.

Vad är Nyemission?

En nyemission genomförs när ett aktiebolag vill få in mer kapital till företaget och sker vid till exempel uppköp, finansiering av en ny investering eller expansion eller om det går dåligt i verksamheten för att öka aktiekapitalet eller undvika konkurs. Då ger aktiebolaget ut (emitterar) nya aktier till befintliga eller nya aktieägare och får på så sätt in nya pengar utifrån. Förutom att emitterar aktier kan nyemission även ske genom konvertibler eller teckningsoptioner. Vid nyemission ökas företagets aktiekapital med (=antal emitterade aktier * kvotvärdet på aktierna) resterande värde tas upp som överkursfond i fritt eget kapital. Men nyemission leder till utspädning av aktier, eftersom att varje aktie representerar en mindre del av företaget än vad den gjorde före nyemissionen. Beslut till genomförande av en nyemission måste tas på bolagsstämman nyemissionen måste följa bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Vad är företrädesemission och riktad emission?

En företrädesemission innebär att befintliga aktieägare i företaget har företräde till de nyemitterade aktierna, där till exempel du får en teckningsrätt med rätt att köpa en 1 ny aktier för varje 3 aktier du redan äger. En riktad emission är en nyemission som är specifikt riktad mot vissa intressenter. Detta kan ske vid till exempel ett partnerskap eller när en investmentbank bank går in som ägare i ett bolag. Beslut om företrädesemission och riktade emissioner fattas på bolagsstämman av aktieägarna.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!