Vad är Eget kapital?

Ett företags egna kapital är kapital som på ett eller ett annat sätt tillhör aktieägarna. Det kan antingen vara aktiekapital som är kapital som ägarna satt in i företaget vid uppstart, aktietillskott som är kapital som ägarna satt in vid ett senare tillfälle eller balanserad vinst som är årets och tidigare års vinster i företaget. Enligt årsredovisningslagen måste aktiebolag och ekonomiska föreningar dela upp kapitalet på en ”fri” del och på en ”bunden” del. Vad detta betyder är att medlen som tillhör den fria delen är fria att ta ut ur företaget medans det bundna egna kapitalet får inte tas ut ur företaget. Till det fria kapitalet tillhör bland annat årets vinst och tidigare års vinster och till den bundna delen tillhör företagets aktiekapital. Eget kapital tillhör skuldsidan, den så kallade kreditsidan på företagets balansräkning och ligger som motpol till företagets tillgångar.

Förändringar i eget kapital?

Om företagets årliga resultat är positivt kommer företagets egna kapital att öka, och vid förlust minskar den följaktligen. Vinsten som uppstår i företagets resultaträkning kommer att motbokas under eget kapital som årets vinst och därmed öka det egna kapitalet. Därefter har företagets styrelse möjlighet att antingen göra en aktieutdelning, balansera vinsten och därmed flytta fram vinsten till nästa år eller att göra en fondemission och omvandla det fria kapitalet till bundet kapital. Vid förlust minskar företagets egna kapital och liksom nyckeltalet soliditet. Vid negativt eget kapital överstiger skulderna företagets tillgångar och företaget kan sägas vara i riskzonen för konkurs.

Eget kapital för enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

Enskilda firmorhandelsbolag och kommanditbolag har inget krav på att dela upp kapitalet på en bunden del och en fri del utan där är hela det egna kapitalet fritt. Egna insättningar som ägarna gör bokförs mot eget kapital och uttag som ägarna görs bokförs också mot eget kapital. Likaså vid bokslutet bokför företaget hela årsresultatet mot eget kapital, vid vinst ökar det och vid förlust minskar det.

Vilka konton används för eget kapital?

Eget kapital tillhör kontoklass 2 tillsammans med skulder. Konton som man vanligtvis brukar bokföra det egna kapitalet på beror på vad för typ av företagsform som bolaget har.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!