Egenavgifter

Att betala egenavgifter för en egenföretagare är som att betala sociala avgifter för en arbetsgivare. Skillnaden ligger i att man som egenföretagare själv ansvarar för att i tid betala in egenavgifterna till Skatteverket. Företagare som bedriver enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag samt är godkända för F-skatt eller FA-skatt klassificeras enligt Skatteverkets regler som egenföretagare. De är därmed själva ansvariga att betala in egenavgifterna varje månad. Om man är godkänd för FA-skatt, är man anställd utöver att vara en enskild näringsidkare. Vid ett sådant läge betalar man själv sina egenavgifter för inkomsterna som uppkommit i näringsverksamheten, samtidigt som arbetsgivaren som vanligt drar av skatt och betalar arbetsgivaravgifter för ens lön i anställningen.    

När det kommer till pensionsgrundande underlag så är det ingen skillnad mellan att betala arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Full egenavgift är 28,97 procent medans arbetsgivaravgifter är 31,42%, den procentuella skillnaden kan ses i tabellen nedan och hänförs främst till en sänkt arbetsmarknadsavgift samt en något högre sjukförsäkringsavgift.


Beskattningsåret 2019EgenavgifterArbetsgivaravgifter
Ålderspensionsavgift10,21 %10,21 %
Efterlevandepensionsavgift0,70 %0,70 %
Sjukförsäkringsavgift4,44 %4,35 %
Arbetsskadeavgift0,20 %0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift2,60 %2,60 %
Arbetsmarknadsavgift0,10 %2,64 %
Allmän löneavgift10,72 %10,72 %
Total28,97 %31,42 %Schablonavdrag på egenavgifterna

Egenavgifterna som den enskilda näringsidkaren behöver betala beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens vinst. För att räkna fram verksamhetens vinst görs en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för det aktuella räkenskapsåret. Från det beloppet görs sedan som huvudregel ett schablonavdrag på 25 procent, vilket ska motsvara de egenavgifter för året som den enskilda näringsidkaren behöver betala. Resterande belopp på 75% av den originella vinsten motsvarar den skattemässiga nettointäkten.

Anledningen varför man gör ett schablonavdrag på 25% är på grund av att skattemässigt räknas egenavgifterna som en kostnad i verksamheten och behöver därför dras av från vinst beräkningen. Men innan skatteberäkningen är klar vet företagaren oftast inte exakt hur stora egenavgifter blir för beskattningsåret. Därför göras ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i NE-bilaga.

Egenavgifter ska inte bokföras

Egenavgifter betalas endast på inkomster från aktiv bedriven näringsverksamhet. På inkomster från passiv näringsverksamhet betalar företagaren istället en särskild löneskatt.

Det är viktigt att notera att egenavgifter inte ska bokföras i företaget, eftersom de inte räknas som skatter som tillhör näringsverksamheten, utan tillhör företagarens privata inkomstskatter. Vid fall då både flera ska beskattas för näringsverksamhetens överskott ska avdrag för egenavgifter beräknas för var och en.