Vad är Direkta kostnader?

Direkta kostnader kan oftast definieras som kostnader som är direkt hänförliga till produktionen av en vara eller tjänst. Dessa kostnader kan vara direkta löner till de anställda som jobbar med tillverkningen av den specifika varan, det är även direkta material och råvarukostnader som används för att producera varan. Exempel på direkta kostnader i tjänstesektorn kan vara arbetade timmar på ett specifikt kundfall eller klient. Upphör produktionen av varan kommer även kostnaderna att förr eller senare att försvinna.

Hur kan man dela in kostnaderna?

Kostnader som uppstår i företag kan antingen definieras som en direkt kostnad eller som en indirekt kostnad när den knyts till sin kostnadsbärare. Kostnadsbäraren är oftast en typ av produkt, vara eller tjänst. För att ytterligare röra till det kan direkta kostnader även vara fasta eller rörliga kostnader, mer om detta längre ner.

Vad är indirekta kostnader?

Indirekta kostnader är kostnader som är indirekt uppstår vid produktionen av en vara eller tjänst. Skillnaden från de direkta kostnaderna är att de inte är direkt hänförliga till den specifika varan, utan de behöver genomgå en uppdelning först. Indirekta kostnader är exempelvis kostnader som uppstår i företaget till följd av tillverkningen av varorna, dessa kostnader kan vara maskinkostnader, administrationskostnader, försäljningskostnader och hyror. Kostnaderna ökar vid större produktion men det är inte en linjär ökning, därför måsten en fördelning ut på varorna göras.   

  • Man bokför vanligtvis alla direkta råvarukostnaderna på kontot material och varukostnader, det vill säga kontoklass 4.

Varför delar man in direkta och indirekta kostnader?

Fördelningen mellan indirekta och direkta kostnader är för att enklare kunna avgöra hur mycket det kostar att tillverka en produkt, se vilken vinst företagets olika kunder och produkter har, eller för att räkna ut avkastning och räntabilitet mellan företagets olika kontor. Vid dessa analyser och beräkningar använder företaget sig av kostnadsfördelning, fördelningsnycklar och påläggskalkylering för att rättvist bedöma varje produkt och kund rättfärdiga värde och kostnad.

Rörliga kostnader eller fasta kostnader?

Rörliga kostnader är kostnader som proportionellt ökar eller minskar i samma takt som tillverkningsvolymen ökar och minskar. Kostnader per enhet är därmed alltid oförändrad. Rörliga kostnader tenderar att öka när företaget intäkter ökar. Exempel på rörliga kostnader för en restaurangverksamhet kan vara råvaror som mat och dryck samt en del personalkostnader. Till skillnad från de rörliga kostnader så ökar eller minskar inte fasta kostnader beroende på tillverkningsvolym. De fasta kostnaderna är desamma oavsett om restaurangen är öppen eller ej. Exempel på fasta kostnader i för vårt exempel kan vara hyra, försäkring, licenser och en del avskrivningar.  

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!