Vad innebär Bruttoredovisnings och kvittningsförbud?

Bruttoredovisnings och kvittningsförbud
är en av Årsredovisningslagens (ÅRL) grundläggande principer som ska följas bland annat vid uppförande av årsredovisningen. Grundregeln är att poster i balansräkningen och resultaträkningen ska redovisas brutto. Tillgångar får inte kvittas mot avsättningar och andra skulder, och intäkter får inte kvittas mot kostnader. Praxis är att man endast får kvitta en skuld mot en tillgång om det finns en legal eller avtalsenlig rätt att kvitta och gäldenären avser att reglera skulden genom kvittning.

Vad säger ÅRL?

2 kap. 4 § första stycket 6 ÅRL
Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:
– – –
6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!