Bolagsstämma

En bolagsstämma är det forumet som företagets aktieägare röstar om bolagsbeslut och är aktiebolagets högsta beslutande organ och kan avgöra varje fråga i bolaget. Därmed har bolagsstämman överordnad ställning till företagets styrelse och verkställande direktör. Varje aktieägare som närvarar eller genom representation närvarar på bolagsstämman, har möjlighet att utöva sin rösträtt för sina aktier. Antalet aktier som aktieägaren innehar bestämmer antalet röster som den får till sitt förfogande. Det är inte alltid så att 1 aktier ger 1 röst utan det finns oftast en uppdelning mellan till exempel A-aktier och B-aktier där 1 A-aktie kan ge 10 stycken röster medans en B-aktie ger 1 röst. Detta görs för att grundarna i företaget ska behålla sin makt trots att de tagit in externt kapital i företaget. 

När och varför blir det kallelse till extra bolagsstämma?

Företagets styrelse kan kalla till en extra bolagsstämma om aktieminoritet med minst en tiondel av samtliga aktier begär det. Företagets revisor kan även begära att en extra stämma ska hållas, styrelsen kan även på egen initiativ kalla till en extra bolagsstämma. Hur hög majoritet som behövs vid omröstning i företaget beror på vilken typ av beslut det handlar om vad vad som står i lagen och i bolagsordningen. Beslut som ändring av bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet av rösterna. Det är inte tillåtet att under bolagsstämman fatta beslut som ger fördelar till utvalda aktieägare, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare.

Efter räkenskaps utgång har företaget sex månader på sig att hålla en årsstämman där de fastslår räkenskapsårets resultaträkning och balansräkning samt vinst– eller förlustdispositioner och detta görs i företagets årsredovisning. Stämman beslutar även kring frågor om ansvarsgenombrott, val av revisor och styrelseledamöter samt deras arvoden se nedan.

Vad behöver tas upp på årsstämman enligt Bolagsverket?

 • Ordförande för stämman behöver väljas.
 • Upprätta samt godkänna röstlängd.
 • En eller två justerare behöver väljas.
 • Pröva om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 • Dagordningen behöver godkännas.
 • Lägga fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen om det är tillämpligt.
 • Fastställandet av årsredovisningens resultat- och balansräkning.
 • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den tidigare fastställda balansräkningen.
 • Om styrelseledamöter och den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet.
 • Styrelse behöver väljas och i förekommande fall även revisor.
 • Sedan behövs även arvoden till styrelsen och revisorerna bestämmas.