Vad är en Bokslutsdisposition?

Genom bokslutsdispositioner kan företag skjuta skattekostnader framåt i tiden till ett senare tillfälle och får på så vis en uppskjuten skatteskuld. Några exempel på bokslutsdispositioner som företag använder är överavskrivningar och periodiseringsfonder. Bokslutsdispositionerna bokförs i företagets balansräkning som obeskattade reserver och i resultaträkningen som bokslutsdispositioner.

Vad ska redovisas som en bokslutsdisposition?

Både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Posterna Förändring av periodiseringsfonder, Förändring av överavskrivningar och Övriga bokslutsdispositioner motsvarar årets förändring av motsvarande poster under rubriken Obeskattade reserver. Några poster som inte ska vara med i bokslutsdispositioner är avskrivningar på fastigheter i resultaträkningen och avskrivningar på fastigheter enligt deklarationen som inte redovisas som obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner. Anledningen bakom att avskrivningar på fastigheter inte ska vara med är då det inte är ett så kallat ”kopplat” område. Där avskrivningarna inte överensstämmelse mellan redovisningen och beskattningen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!