Vad är Betalningsförmåga?

Ett företags betalningsförmåga syftar till deras förmåga att erlägga full betalning för en skuld innan förfallotillfället på avtalet eller fakturan. Företagets betalningsförmåga ger utomstående intressenter en indikator på hur stabilt företagets ekonomi är för tillfället samt ger dem en uppfattning om hur väl rustat företaget är för att hantera oväntade händelser som kan inträffa. Att företaget har en god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder och minimerar risken för "going concern"  samt diverse inkasso krav.

Hur kan man räkna ut företagets betalningsförmåga? 

Det är möjligt att räkna ut ett företags betalningsförmåga med olika nyckeltal som antingen hänför sig till företagets långsiktiga eller kortsiktiga betalningsförmåga. Ett nyckeltal som ofta används för beräkning av företagets långsiktig betalningsförmåga är soliditet som beräknar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med hjälp av eget kapital. För att beräkna företagets kortfristig betalningsförmåga används nyckeltalet likviditet som ämnar att förklara hur pass likvida eller illikvida företagets tillgångar är. 

Slipp krånglig bokföring och kontakta oss idag!