Betalningsförmåga

Ett företags betalningsförmåga syftar till deras förmåga att erlägga full betalning för en skuld innan förfallotillfället på avtalet eller fakturan. Företagets betalningsförmåga ger utomstående intressenter en indikator på hur stabilt företagets ekonomi är för tillfället samt ger dem en uppfattning om hur väl rustat företaget är för att hantera oväntade händelser som kan inträffa. Att företaget har en god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder och minimerar risken för ”going concern”  samt diverse inkasso krav.

Hur kan man räkna ut företagets betalningsförmåga? 

Det är möjligt att räkna ut ett företags betalningsförmåga med olika nyckeltal som antingen hänför sig till företagets långsiktiga eller kortsiktiga betalningsförmåga. Ett nyckeltal som ofta används för beräkning av företagets långsiktig betalningsförmåga är soliditet som beräknar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med hjälp av eget kapital. För att beräkna företagets kortfristig betalningsförmåga används nyckeltalet likviditet som ämnar att förklara hur pass likvida eller illikvida företagets tillgångar är. 

A-skatt (anställningsskatt)

I Sverige är anställda skyldiga till att betala inkomstskatt. Inkomstskatten kallas för anställningsskatt (A-skatt) och innebär att arbetsgivaren drar skatt på lönen som går till sociala avgifter. Skatteavdraget visas på lönespecifikationen för anställda och även pensionärer betalar generellt sett A-skatt.

FA-skatt (företags- och anställningsskatt)

Personer som har en enskild firma och är anställda ska istället betala FA-skatt. Det innebär att arbetsgivaren drar av skatt och arbetsgivaravgifter från den anställdes lön, och företagaren betalar skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

SA-skatt (särskild anställningsskatt)

Personer som har en A-skattsedel, kan, med godkännande av Skatteverket, få en särskild anställningsskatt (SA-skatt). En SA-skattsedel betyder att arbetsgivaren betalar A-skatt och den anställda själv betalar in det som skatteavdragen inte täcker. SA-skattsedel kan erhållas av:

  • Personer med en arbetsgivare i utlandet som saknar fast driftställe i Sverige och måste betala in skatten själv.
  • Delägare i handelsbolag eller kommanditbolag som betalar egenavgifter själv.
  •  Företag eller näringsidkare som inte har F-skattsedel (som inte fått sin F-skattsedel än, som inte är godkänd för F-skatt eller som har fått sin F-skattsedel återkallad).
  • Personer som ska betala skatt på sådant som skatten från arbetsgivaren inte täcker, t.ex. kapitalinkomster och fastigheter.